Auteur:

Gepubliceerd op: 17-04-2024

De Vlaamse Overheid nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een publieksbevraging over het Energie- en Klimaatplan, een transversaal beleidsplan dat de basis vormt voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030.

Naast een aantal algemene vragen, is de vragenlijst opgebouwd rond specifieke thema’s: transport & mobiliteit, gebouwen, landbouw, afval, industrie & ondernemingen en hernieuwbare energie. Je kan zelf kiezen voor welke categorieën je de vragen beantwoordt.

Vul de bevraging in, dit duurt ongeveer 30 minuten.

De VVSG heeft zich alvast verdiept in de vragenlijst en kwam tot de volgende conclusies:

Algemeen
  • Inkomsten uit het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) voor verwarming, koeling en wegtansport moeten aangewend worden om algemeen energie- en klimaatbeleid te financieren. Zo moet er onder andere meer financiering vloeien richting lokale klimaatplannen via specifieke financieringsoplossingen en rollende fondsen.
Mobiliteit
  • De ruimtelijke ordening moet worden ingericht op een manier die klimaatvriendelijke mobiliteit en bereikbaarheid ondersteunt met clustering en verdichting als noodzakelijke basis voor een duurzaam mobiliteitssysteem.
  • Voor het gebruik van elektrische wagens is een versnelde uitrol van (semi)publieke laadinfrastructuur nodig. Daarbij kunnen overheden als regelgever en/of beheerder van het openbaar domein een belangrijke facilitator zijn.
  • Hogere investeringen in fietsinfrastructuur moeten het fietsbeleid versterken. De investeringsmiddelen moeten verhoogd worden tot € 500 miljoen daarbij rekening houdend met voldoende capaciteit voor projectmanagement.
Gebouwen
  • Om de renovatiegraad in Vlaanderen op te schalen, is er nood aan een flankerend beleid voor mensen met onvoldoende middelen. Zo kunnen energieleningen onder de marktrente de financiering van renovaties faciliteren.
  • Een algemeen geldende minimale energieprestatie is een goede zaak indien de huidige EPC-doelstellingen en -regelgeving minder eenzijdig gefocust zouden zijn op energie-efficiëntie. Het doel moet koolstofneutraliteit zijn op de meest kostentechnisch efficiënte wijze doorheen het renovatieproces.
  • Financiële instrumenten moeten gealigneerd worden met de CO2 reductiedoelstellingen, waardoor gebruik van hernieuwbare warmte en elektriciteit voordeliger moet worden dan fossiele energie. Dit kan bijvoorbeeld door de kosten voor openbare dienstverplichtingen uit de elektriciteitsfactuur te halen.
Hernieuwbare energie
  • Om de productie van duurzame/hernieuwbare energie te verhogen, is een Vlaamse financiering voor warmtenetten noodzakelijk.
  • De grootschalige uitrol van windenergie vereist een planmatige aanpak. De Regionale Ruimtelijke Energiestrategieën vormen een kader waarbinnen de energietransitie op een onderbouwde, afgewogen en gestuurde manier kan groeien. Bijgevolg zou het wenselijk zijn moest de locatie van windenergie afhankelijk zijn van deze strategieën.

Er is nog tijd tot eind juni om de vragenlijst in te vullen. Jouw input is heel waardevol om het Vlaams energie- en klimaatplan verder te verfijnen. 

Anna De Boeck