Auteur:

Gepubliceerd op: 15-06-2021

Sinds 1 februari kunnen steden en gemeenten zelf beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren via gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS 5. Tot op vandaag zijn er nog een aantal juridische en praktische problemen die de toepassing in de praktijk bemoeilijken. Daarom vroeg de VVSG aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters uitdrukkelijk om zo snel als mogelijk werk te maken van dat hersteldecreet. Die wil hier voorlopig niet op ingaan. Ze houdt zich aan haar vooropgestelde planning om in het najaar een evaluatie uit te voeren over GAS 5 en op basis van die resultaten te bekijken of een hersteldecreet al dan niet aan de orde is. Momenteel is het nog niet duidelijk hoe deze evaluatie zal verlopen. Indien na de evaluatie blijkt dat een hersteldecreet toch aan de orde is, zal hiervoor een decretaal initiatief nodig zijn. Dit wil zeggen dat ook dit proces nog een aantal maanden in beslag zal nemen.

De VVSG betreurt de beslissing van de minister. Een snel hersteldecreet kan de werking op het terrein alleen maar ten goede komen. Nu zorgen juridische en praktische problemen ervoor dat de steden en gemeenten momenteel niet klaar zijn om van start te gaan met GAS 5. In het huidige decreet zijn er bijvoorbeeld problemen bij het sanctioneren van buitenlandse overtreders en rechtspersonen. Omwille van een complexe procedure (bv. elke buitenlandse overtreder moet in zijn eigen taal aangeschreven worden) dreigen deze dossiers niet tijdig verwerkt te kunnen worden, waardoor straffeloosheid kan ontstaan. Dit moet natuurlijk vermeden worden. Ook op het vlak van de verkeersveiligheid zijn er nog vraagtekens. Zo zal het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om recidivisten te vatten in dit systeem. De integratie van GAS 5 in een toekomstig rijbewijs met punten zal eveneens niet mogelijk zijn. Eveneens stellen er zich problemen bij de verzending van het proces-verbaal. De overtreder zal het originele PV moeten ontvangen in plaats van een afschrift van het PV. Dit heeft tot gevolg dat de lokale politie elk PV moet ondertekenen met een natte handtekening. Dit zorgt niet enkel voor juridische problemen, maar brengt ook een grote administratieve werklast met zich mee. Ook praktisch zijn er nog tal van problemen. Zo zal de sanctionerend ambtenaar van de gemeente moeten werken met een zeer strikte deadline voor het behandelen van verweerschriften. Een systeem dat binnen de bestaande GAS-wetgeving ongekend is.

VVSG wijst op de risico’s die bestaan wanneer men nu al in het nieuwe systeem stapt. Zodra gemeenten hun politiereglement omtrent GAS 5 goedkeuren, worden deze beperkte snelheidsovertredingen gedepenaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat het parket niet meer kan tussen komen. Precies daarom is het zo belangrijk dat er een sterk juridisch kader aanwezig is. Niemand wil immers dat dossiers geen gevolg krijgen, dit zou de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Indien een gemeente (voorlopig) niet in het systeem stapt, blijft daarentegen het ‘gewone’ strafrecht voor verkeersovertredingen onverkort gelden.

Voor die steden en gemeenten die nu wel al in het systeem willen stappen, stelde de VVSG een aantal modeldocumenten ter beschikking.

Melissa Rasschaert