Auteur:

Gepubliceerd op: 14-07-2021

Op vrijdag 2 juli gaf de Vlaamse Regering een definitieve goedkeuring aan de hervorming van het steunsysteem van de calls groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan. In 2021 en 2022 worden telkens twee calls opengesteld voor projectaanvragen. De eerstvolgende call zal plaatsvinden van 20 september t.e.m. 19 oktober 2021. Door bijkomende middelen uit de Europese relancesteun bedraagt het maximale steunbudget voor deze 2e call 23,5 miljoen euro. Vooraf zal voor alle geïnteresseerde indieners een info-sessie georganiseerd worden.

Op 9 juni organiseerde het Netwerk Klimaat van de VVSG een thematische overlegtafel omtrent de Vlaamse calls groene warmte. Mede op basis van de nuttige input die tijdens dat overleg verzameld werd, heeft het Netwerk Klimaat haar feedback aan het VEKA bezorgd, zodat deze tijdig kon worden meegenomen bij het ontwerp van het definitieve besluit. Enkele van deze opmerkingen werden effectief ook geïmplementeerd in het nieuwe besluit. Zo gaat de nieuwe regeling mbt de uitsluiting van steun voor nieuwbouwprojecten pas in vanaf 2023. VEKA houdt ook rekening met het belang van aansluitingspremies voor gebouwen die wensen aan te sluiten op warmtenetten. De gesprekken met het bevoegde kabinet werden opgestart en er zal hierover ook tijdig een stakeholderoverleg worden opgezet. 

Andere belangrijke aspecten waar het Netwerk Klimaat opmerkingen over gaf werden echter onveranderd opgenomen in het definitieve besluit. Zo blijft de bankwaarborgregeling van 7,5% van het steunbedrag behouden, wat een hoge drempel vormt voor kandidaat-indieners. Ook de concurrerende biedprocedure, waarbij van alle ontvankelijke projecten (indien er meer dan 1 wordt ingediend) de 10% laagst scorende en in ieder geval het project met het laagste puntentotaal automatisch niet in aanmerking komen voor steun. Dat betekent dat er bij 2 ingediende dossiers zeker de helft afvalt, ongeacht de kwaliteit en de meerwaarde van het project. Ook de vooropgestelde timing van maximaal 4 jaar tussen het toekennen van de steun en de ingebruikname van het project is in het geval van warmtenetten bijzonder krap.

Met deze vernieuwde call toont de Vlaamse Overheid in elk geval aan dat duurzame warmte een belangrijke prioriteit is in het energiebeleid en dat ook zal blijvende komende jaren. Het Netwerk Klimaat blijft dit uiteraard verder opvolgen en houdt haar leden en stakeholders op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Noteer alvast in je agenda: 14 december VVSG-inspiratiedag warmte (details volgen).

Je kan de tekst van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan online nalezen. 

Gawein Van Daele