Auteur:

Gepubliceerd op: 13-10-2021

Voor steden en gemeenten is de energiepositieve wijk een belangrijke hefboom op weg naar klimaatneutraliteit. In een energiepositieve wijk ligt de focus op koolstofneutraliteit, wordt het energieverbruik beperkt en is er bij voorkeur een surplus aan energieproductie. Maar waar legt u de prioriteiten, waar kunt u snel de grootste energetische winsten realiseren? De VVSG schuift in haar inspiratienota Energiepositieve wijk een aantal speerpunten naar voren.
 

Speerpunten op basis van vier werven


In navolging van het Lokaal Energie-en Klimaatplan werken we vanuit een methodiek op basis van de vier werven in het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dit maakt de keuze van maatregelen voor lokale besturen eenvoudiger en bevattelijker.

 • Werf 1: Vergroening en klimaatadaptatiemaatregelen.
 • Werf 2: Collectief renoveren van het woningenbestand.
 • Werf 3: Deelmobiliteit en duurzame bereikbaarheid
 • Werf 4: Ontharden en versterken van blauwgroene netwerken.

Lokale besturen die nog verder willen gaan met bijvoorbeeld criteria voor materiaalverbruik, circulaire renovatie, comfort en gezondheid en stedenbouwkundige ontwerpen, kunnen daarin zelf de nodige stappen zetten.
 

Oproep tot pilootprojecten Energiepositieve wijk


De VVSG, Flux50, VITO en Agoria bieden in het kader van het VIS Smart Energy Cities project, de kans aan drie lokale besturen om, met ondersteuning van de projectpartners, een energiepositieve wijk uit te werken met een methodiek aangepast aan de eigenheid en specifieke context van hun stad of gemeente.


Wat betekent dit in de praktijk?


Voor de drie pilootprojecten willen we komen tot een aanbesteedbaar dossier dat de stad of gemeente een stap dichter brengt bij de realisatie. Belangrijk is wel dat geen financiële ondersteuning voorzien wordt.

De projectpartners bieden ondersteuning die start met een visietraject dat vanuit de eigenheid van de kandidaat-wijk een lijst van criteria voorstelt waarmee de potentie van de energiepositieve wijk naar boven komt.

Wat komt hierin zoal aan bod:

 • Het potentieel van rest- of omgevingswarmte wordt in kaart gebracht.
 • Het renovatiepotentieel van de woningen en gebouwen wordt in kaart gebracht.
 • Een overzicht van de aanbodzijde op de markt wordt voorzien.
 • Mogelijkheid tot uitschrijven technische bestekken die toelaten aanbestedingen op te maken.

We toetsen energiepositieve maatregelen altijd af op sociale rechtvaardigheid en inclusie, met bijzondere aandacht voor onder andere gezondheid, fijnstofafvang, gedeelde buitenruimte, wooncomfort en betaalbaarheid.

Met onze ondersteuning kunt u het potentieel van wijken in kaart brengen en evalueren voor transitie naar energiepositieve wijken. Omgevingsrecht, aansturing van netwerkuitbouw en -beheer, betaalbaar wonen, gezondheid en welbevinden zijn sleutelbegrippen die in de keuze van maatregelen meegenomen worden.


Van de lokale besturen verwachten we dat ze...
 
 • mandaat geven om met partners en belanghebbenden te communiceren, informatie in te winnen in functie van de ondersteunende acties;
 • actief deelnemen aan de workshops die de projectpartners organiseren;
 • een wijkparticipatietraject opzetten om de bewoners van de wijk te informeren en renovatietrajecten voor te stellen.

 

Interesse? Neem snel contact op.

 

Hoe kan je indienen en hoe gebeurt de selectie?

Iedere gemeente kan een aanvraag voor een kandidaat-wijk indienen. Het gaat over wijken of een straat/set van straten waarvan de gemeente het valabel vindt om te onderzoeken of deze energiepositief kunnen worden. Deze wijken dienen niet per se reeds in een renovatietraject te zitten.

Indieningsvoorwaarden?

Werk 2 A4's uit met een:

 • motivatie vanuit het bestuur wat betreft energiepositieve wijken;
 • omschrijving van de wijk;
 • motivatie waarom het bestuur voor deze wijk de oefening wil doen.

De ingediende voorstellen worden op haalbaarheid en potentie geëvalueerd. Er worden drie voorstellen gekozen.

De kandidaturen moeten ingediend worden tegen vrijdag 12 november 2021, een maand later gaan de geselecteerde projecten al van start. De projectduur bedraagt 18 maanden.

Bij vragen kan je contact opnemen met Cedric Depuydt, Stafmedewerker energie en klimaat.

Cedric Depuydt