Auteur:

Gepubliceerd op: 22-12-2021

De Vlaamse ministerraad keurde het besluit goed waarmee de Vlaamse overheid de uitrol van publieke laadpalen kan faciliteren en coördineren. Het besluit stipuleert onder meer de organisatie van een Vlaams-brede aanbesteding voor die laadinfrastructuur, waardoor steden en gemeenten hiervoor in verregaande mate ontzorgd worden. Via het Vlaams loket kan de plaatsing gevraagd worden van laadpalen:

  • Volgens het principe ‘paal volgt wagen’: op vraag van een inwoner met een batterij-elektrische wagen zonder eigen laadmogelijkheid.
  • Volgens het principe ‘paal volgt paal’: in de nabijheid van een drukbezochte paal, op basis van gebruiksdata.
  • Door gemeenten op strategische plaatsen op hun openbaar domein, bijvoorbeeld aan een mobipunt of de sporthal.

Daartoe wordt door de Vlaamse overheid per cluster van vervoerregio’s, een laadpaalleverancier aangesteld. In alle gevallen moet de concrete plaatsbepaling gebeuren via overleg tussen de gemeente, Fluvius en de laadpaalleverancier.

Om te bepalen waar op haar grondgebied best strategische laadpalen geplaatst worden, kan de gemeente gebruik maken van potentieelkaarten (voor de 13 centrumsteden) of de behoefteanalyse (opgemaakt voor de andere steden en gemeenten). Beide zullen in januari 2022 beschikbaar zijn. Houd hierbij ook zoveel mogelijk rekening met een kwaliteitsvolle ruimtelijke inplanting, bijvoorbeeld via e-hubs en niet op het trottoir, en het ruimere mobiliteitsbeleid. Zo is het bijvoorbeeld een goed idee om extra aandacht te besteden aan elektrische deelmobiliteit.

De minister licht een en ander ook toe in een recente brief aan de schepenen van Mobiliteit. Deze en andere voor gemeenten relevante informatie in verband met laadinfrastructuur wordt zoveel en zo actueel mogelijk gebundeld op de webpagina E-mobiliteit.

Erwin Debruyne