Auteur:

Gepubliceerd op: 02-06-2021

Vrijdag 28 mei keurde de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, het ontwerpdecreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen definitief goed. Dit decreet regelt onder andere de vorming van de woonmaatschappijen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het streefdoel is om de parlementaire behandeling voor het zomerreces af te ronden.

Ten gevolge van het advies van de Raad van State bracht de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aan bij het eerder principieel goedgekeurde ontwerpdecreet. De voornaamste aanpassing betreft de regeling rond de overdrachtsprijs van de onroerende goederen tussen sociale woonactoren in het kader van de vorming van de woonmaatschappij.

Waar in het eerdere ontwerpdecreet de overnameprijs beperkt werd tot de netto niet afgeschreven boekwaarde, voorziet het ontwerpdecreet thans in de mogelijkheid voor de partijen om de overnameprijs van de goederen zelf te bepalen indien de overdracht niet kan plaatsvinden tegen vergoeding in aandelen. Wanneer partijen in die situatie echter niet zelf tot een akkoord over de prijs kunnen komen, gebeurt de overdracht tegen de venale waarde van die goederen, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De overdragende partij wendt, behalve wanneer het een gemeente of een OCMW gaat, de opbrengst van de overdracht aan voor de terugbetaling van openstaande leningen bij het Vlaamse Gewest of de VMSW. De Vlaamse Regering zal nog verdere modaliteiten regelen in een uitvoeringsbesluit.

Daarnaast is er ook een noemenswaardige technische wijziging: de overdrachtsakten die moeten leiden tot de oprichting van de woonmaatschappijen worden vrijgesteld van de informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar. De decreetgever meent immers dat de meerwaarde van het opleggen van de informatieverplichting niet in verhouding staat tot de administratieve en financiële kost van het verkrijgen van deze stedenbouwkundige inlichtingen.

Klik door naar de volledige teksten:

Zie ook het VVSG-kennisnetwerk voor meer informatie over het traject naar de woonmaatschappij. 

Joris Deleenheer