Strategie circulaire stad

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Materialen  |  Energie  |  Beleid  |  Voedsel  |  Water  |  Ruimtelijke ordening

Korte beschrijving:

De Stad Leuven wilt verder bouwen op de initiatieven die reeds in de stad aanwezig zijn en wil het nodige doen om de circulaire dynamiek breed te verankeren maar ook te versnellen. Een eerste stedelijke strategie om van Leuven een circulaire stad te maken die een antwoord biedt op enkele grote uitdagingen.
De strategie is opgebouwd rond 5 strategische doelstellingen: (1) Circulair ondernemen in Leuven, (2) Circulair bouwen, (3) Herstellen, delen en hergebruiken, (4) Duurzaam en circulair consumeren, (5) Kennis ontwikkelen en circulaire principes duurzaam verankeren in het beleid. Voor elke doelstelling zijn acties aangegeven die de volgende jaren stap voor stap zullen worden uitgewerkt, samen met de stedelijke actoren. 

Reden van het project:

De Stad Leuven wilt verder bouwen op de initiatieven die reeds in de stad aanwezig zijn en wil het nodige doen om de circulaire dynamiek breed te verankeren maar ook te versnellen. Een eerste stedelijke strategie om van Leuven een circulaire stad te maken die een antwoord biedt op enkele grote uitdagingen.
De strategie is opgebouwd rond 5 strategische doelstellingen: (1) Circulair ondernemen in Leuven, (2) Circulair bouwen, (3) Herstellen, delen en hergebruiken, (4) Duurzaam en circulair consumeren, (5) Kennis ontwikkelen en circulaire principes duurzaam verankeren in het beleid. Voor elke doelstelling zijn acties aangegeven die de volgende jaren stap voor stap zullen worden uitgewerkt, samen met de stedelijke actoren. 

Praktische info

 • Startdatum: 2020
 • Investeringsbedrag: 
 • Financieringskanaal: Externe bovenlokale middelen; Pop-Machina, Sharepair, Europese middelen
 • Aanwerving: 

 

 • Gemeente: Leuven
 • Contactpersoon: Jessie Van Couwenberghe
 • E-mailadres: jessie.vancouwenberghe@leuven.be
 • Website: Leuven2030

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Duurzaamheid  |  Ruimtelijk beleid  |  studiedienst gebouwen  |  Economie  |  Stadsreiniging  |  Communicatie  |  Sociale zaken en (als deel van de ruimere groep stad) AGSL en Leuven 2030

Samenwerking met andere lokale besturen:

Er wordt samengewerkt met andere lokale besturen als deel van de Europese projecten zoals Pop Machina en daarnaast zijn er  contacten met steden als Mechelen, Gent, Hasselt, Roeselare, en steden in Nederland die ook bezig zijn met circulaire strategieën.

Externe partners:

 • Platform Leuven Circulair?
 • Vzw Leuven 2030
 • KUleuven
 • Leuven Mindgate
 • UCLL
 • Voka
 • Maakbaar Leuven: het platform is de coördinerende draaischijf voor de uitvoering van de strategie waar we in cocreatie werken, in die zin is de term ‘externe partner’ een beetje dubbelzinnig om bv. de KU Leuven te omschrijven

Document!

Succesfactoren

 • Ambitieuze visie en strategie uitgedragen en gefaciliteerd door stadsbestuur en de wil om dit thema stadsbreed uit te rollen en te verankeren
 • Optimale samenwerking tussen overheid, bedrijven, middenveld en burgers.
 • Transversale manier van werken die creativiteit en samenwerking versterkt.
 • Het stimuleren van kennisontwikkeling, innovatie en samenwerking rond circulaire thema's
 • Een goede onderbouw van het beleid, vragen moeten een goed beleidsantwoord krijgen.
 • Ruimtelijke verankering van circulariteit
 • Burgerinitiatieven bijdragen laten leveren aan een rechtvaardige transitie/ volwaardige plaats kunnen behouden in het circulair ecosysteem.
 • Samenwerking tussen gemeenten en de bovenlokale structuren die het beleid in de regio mee bepalen.
 • De verschillende partners dragen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. De stad is politiek verantwoordelijk en de strategie is ook formeel verankerd in de algemene strategie van de stad (onder meer door goedkeuring door de gemeenteraad).

Valkuilen

 • Het feit dat er een medewerkster x in dienst y is en die hard werkt beschouwen als een voldoende voorwaarde voor een succesvolle strategie. Dat zou tegelijk ook een vorm van ‘silodenken’ zijn, en dat is net wat we niet moeten hebben
 • Net als bij allerlei andere beleidsconcepten zoals ‘duurzaamheid’ de term circulair als een excuus gaan gebruiken voor mainstreambeleid. Circulaire greenwashing is niet wat we nodig hebben.
 • Te snel het bestaan van allerlei initiatieven beschouwen als ‘beleid’.

Uitdagingen

 • Verschillende initiatieven stroomlijnen, verbinden en versterken.
 • Circulaire principes vanzelfsprekend maken in beleidsprogramma's en -instrumenten
 • Bedrijven laten inspelen op circulaire economie.
 • Van de circulaire strategie een echt transformatieve strategie maken die in de werkelijke wereld, in reële termen, leidt tot een echte vermindering van het grondstoffengebruik, tot een absolute ontkoppeling dus.