Kracht geven aan sociale sensoren in de samenleving

In samenwerking met 10 lokale besturen, namelijk Kortrijk, Oud-Turnhout, Gent, Bornem, Berlaar, Eeklo, Dendermonde, Sint-Niklaas, Roeselare en Mortsel, werkt de VVSG samen met extra partners zoals District09, VIVEL en de Eerste lijnzone Gent (ELZ) aan de ontwikkeling van een digitale tool en de implementatie van procedures om 'lokale signalen' vast te leggen door veldwerkers uit de eerste lijn. Het uiteindelijke doel van dit initiatief is om deze input te benutten bij het opzetten en uitwerken van een lokaal sociaal beleid, waardoor het beleid beter kan inspelen op de behoeften van kwetsbare burgers.

Veldwerkers, waaronder thuisverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en vrijwilligers bij voedselbedeling, hebben vanuit hun functie of engagement regelmatig contact met kwetsbare burgers. Ze zijn daardoor goed in staat om structurele sociale en maatschappelijke problemen te herkennen. Deze ogen en oren op het terrein worden op dit moment veel te indirect en onvoldoende systematisch ingezet als input voor (lokaal) sociaal beleid. Daarom streven de partners ernaar een tool te ontwikkelen waarmee de ervaringen van veldwerkers kunnen worden verzameld, geaggregeerd en geprioriteerd. Op die manier kunnen deze signalen een relevante bijdrage vormen voor het beleidsvormingsproces.

In deze pilot werken we samen aan een systeem om herhaalde problemen die zowel personen als situaties overstijgen te identificeren en om te zetten in relevante acties. We baseren ons op meldingen die door middel van prioritering in het systeem zullen worden omgezet in signalen.

Om dit goed te ondersteunen, wordt er binnen de pilotenbesturen (Kortrijk en Oud-Turnhout) expliciete aandacht besteed aan het begeleidende proces dat nodig is om hiermee aan de slag te gaan binnen zowel grote als kleine lokale besturen.

Tijdslijn project

  • Start ontwikkelaar en agile sprints – voorjaar 2024
  • Eerste demo -  juni 2024
  • Doorstart tot en met oplevering – voorjaar 2025

Stand van zaken - november - december 2023

Aanbesteding

Op 7 juni 2023 lanceerden VVSG (aanbestedende overheid) en 10 lokale besturen gezamenlijk een opdracht voor de ontwikkeling van een digitale tool in het kader van Lokaal Signaal. De toewijzing van de opdracht is gepland voor november 2023.

De opdracht wordt uitgevoerd via een mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Op 10 juli ontving de aanbestedende overheid in de selectiefase 22 kandidaturen. Eind augustus selecteerde VVSG en haar partners op basis van de selectievoorwaarden in de selectieleidraad 7 bedrijven.

Na indiening van de initiële offerte (beperkte procedure) op 4 oktober 2023 en na toelichting offerte door de inschrijvers op 25 oktober, werd op 10 november 2023 een 2de offerte opgevraagd. Stilaan evolueert de aanbesteding naar haar laatste fase.

In de 2de helft van december en begin januari 2024 zal VVSG en de 10 lokale besturen een definitieve beslissing nemen.

Proces binnen lokale besturen

Vanaf juni moedigen de pilootbesturen Kortrijk en Oud-Turnhout hun 1ste lijn organisaties en veldwerkers aan om meldingen vast te leggen in een online formulier (Microsoft Forms of rechtstreekse link op website stad Kortrijk), als voorbereiding op de ontwikkeling van de tool. De data die hierin worden verzameld, zijn primair bedoeld als input voor de te ontwikkelen digitale tool.

Secundair zoeken de beide pilootbesturen om de band met de 1ste lijn veldwerkers en organisaties aan te halen om samen inhoud en kleur te geven aan Lokaal Sociaal Beleid op hun grondgebied. Enerzijds willen ze graag hen betrekken in het proces tot beleid maken, anderzijds zoeken ze naar bijkomende input over de signalen die ze in de tussentijdse formulieren zullen opmerken en naar “nieuwe manieren” om samen oplossingen te zoeken voor deze signalen.

Wil je graag contact met de 2 pilootbesturen? Hieronder kan je de linken vinden naar hun eigen webpagina, voor meer informatie.

In januari 2024 zal het agile ontwikkelproces van start gaan in samenwerking met de ontwikkelaar. De pilootbesturen zullen direct hun 1ste lijn veldwerkers betrekken bij de evaluatie van de digitale tool, het intensieve gebruik ervan en het vormgeven van het lokale proces rondom de tool.

Beveiliging en data

De verzamelde gegevens uit de online formulieren worden tijdelijk bij de lokale besturen opgeslagen. Tijdens de ontwikkeling van de digitale tool worden ze veilig opgeslagen in een dataplatform, bij de uitvoerder van de aanbestedingsopdracht en dit in overeenstemming met de voorwaarden van de Algemene Verwerkingsovereenkomst (AVG).

Tijdens de ontwikkeling van de tool zal er ook maximaal aandacht worden besteed aan GDPR, gegevensuitwisseling tussen lokale besturen, en toegang tot gegevens. Er zullen nodige verdere afspraken worden gemaakt tijdens de opbouw van de tool en het verdere gebruik ervan, om de privacy en veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Meer info

Partners