Provider image

KB uitvoering

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

Wijzigingen nieuwe wetgeving

  • Drie groepen aan wijzigingen:

-Maatregelen i.k.v. strijd tegen sociale dumping.

-Omzetting artikel 72 richtlijn 2014/24/EU.

-Technische aanpassingen.

  • Technische aanpassingen:

-Artikel 30: rechten AO op borgtocht.

-Artikel 44: artikel 49/1 Sociaal Strafwetboek.

-Artikel 46/1: aanrekening BTW.

-Artikel 67: voorschotten.

-Artikel 76: 15 dagen termijn voor latere fases opdracht.

-Artikel 82: negatieve resultaten van een keuring.

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied:

1. Financiële waarde:

Tot 30.000 euro niet meer van toepassing.

Ratio: art. 92 wet van 17 juni 2016.

Wel: basisbeginselen!

2. Materieel toepassingsgebied:

  • Reeks nieuwe uitsluitingen:

Bank- en verzekeringsdiensten, beleggingen en diensten van financiële instellingen.

Gezondheids- en sociale diensten.

Internationale samengevoegde opdrachten.

Opdrachten van personen met alleenrechten

  • Op de uitgesloten opdrachten uit artikel 6:

Zijn wel reeks kernartikelen toepasselijk (art. 6, §2).

Kan de AO andere artikelen toepasselijk maken (art. 6, §5).

  • Wat met juridische diensten?

Indien i.k.v. geschillenbeslechting: uitgesloten.

Andere juridische diensten: onderworpen.

  • Wat met promotieopdrachten?

Vereenvoudigde regeling: principieel onderworpen maar

* Soepele afwijkingsmogelijkheid (motivering).

* Wel artikel 9, §§ 1 t.e.m. 3 KB Uitvoering.