Begeleiding ongekwalificeerde uitstromers.jpg
Provider image

Een diploma opent veel deuren, daarom is inzetten op het voorkomen van schoolverlaters en het heractiveren van ongekwalificeerde schoolverlaters belangrijk. De begeleiding van ongekwalificeerde uitstromers is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Gelijke onderwijskansen

Doelen

 • Voorkomen dat jongeren vroegtijdig school verlaten.
 • Ongekwalificieerde uitstromers een 2e kans geven om een diploma te behalen.

Doelgroep

 • Jongeren met een verhoogd risico op vroegtijdig school te verlaten.
 • Ongekwalificeerde uitstromers

Beschrijving

Samen met organisaties en scholen zetten lokale besturen in op het voorkomen dat jongeren vroegtijdig de schoolbanken verlaten. De ongekwalificeerde schoolverlaters worden aangemoedigd om hun opleiding af te maken en een diploma te behalen. 

De begeleiding van ongekwalificeerde uitstromers valt binnen het Plan Samenleven onder actie 8

Deze praktijk in

Antwerpen

 • A’REA UP: Het urgentieplan A’REA UP bouwt verder op de realisaties, ervaringen en ambities uit het onderwijsnetwerk in Antwerpen om zo meer jongeren met een kwalificatie uit het onderwijs te laten uitstromen. Voor elk schooljaar wordt een nieuwe actienota opgemaakt, met daarin per domein de preventieve, interveniërende en/of curatieve acties die de stad, scholen en partners samen uitvoeren om een positieve impact te hebben op de leerloopbaan van kinderen en jongeren in Antwerpen.

Maasmechelen

 • Maasmechelen werkt samen met Arktos om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen. Met de middelen van Plan Samenleven werd deze samenwerking uitgebreid om de bestaande wachtlijsten weg te werken. Jongeren die in aanmerking komen voor het project Spijbelcoach worden aangemeld door het CLB of de school. Het project wil, samen met de jongere en zijn netwerk, toekomstperspectieven creëren n.a.v. een vastgelopen schoolloopbaan. We willen hen activeren en motiveren om de schoolloopbaan positief verder te zetten en zo ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan. Aan de hand van rondetafels en begeleiding op maat, trachten we samen met de jongere het traject te bepalen en stappen te zetten richting re-integratie op school. We betrekken, indien nodig, partners in het traject. 

Mechelen

 • NETSTERK

  Sinds 2020 werken NETSTERK en het CMP regio Mechelen samen met als doel meer integralere ondersteuning te voorzien voor jongeren om (dreigende) schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. 
  - NETSTERK is een lokaal laagdrempelig aanspreekpunt voor professionals in de buurt die zich zorgen maken over de ontwikkelings- en leerkansen van kinderen, jongeren van 6 jaar en 20 jaar en hun gezin.
  - NETSTERK verbindt partners uit het onderwijs, welzijn, jeugdwerk, hulpverlening, ... in de buurt, om te komen tot de integrale ondersteuning van kwetsbare gezinnen en zet hierbij steeds in op de verbinding tussen de thuis, buurt en schoolcontext. 
  - NETSTERK ondersteunt zowel de reeds betrokken professionals als de gezinnen.
  - NETSTERK werkt vanuit de principes van Wraparound care.

Sint- Niklaas

 • Het begeleiden van vroegtijdige en ongekwalificeerde schoolverlaters is een derde belangrijke pijler, die meteen ook gekoppeld is aan meer kansen op de arbeidsmarkt. Met de inzet van jongerencoaches en het opzetten van verschillende projecten wil Sint-Niklaas vroegtijdige en ongekwalificeerde schoolverlaters een tweede kans bieden om alsnog een diploma te halen of een vakopleiding te volgen, om hun kansen op de arbeidsmarkt zeker te stellen. 

Gent

 • Operatie Geslaagd

  Alle acties die de stad Gent onderneemt tegen vroegtijdig schoolverlaten zijn verzameld onder de naam 'Operatie Geslaagd'.  
  - Samen met partners binnen en buiten het onderwijsveld versterkt ‘Operatie Geslaagd’ Gentse secundaire schoolteams om een leer- en leefomgeving te ontwikkelen die de motivatie of 'goesting' om te leren van jongeren prikkelt. Werken aan autonomie, verbondenheid en competentie zowel op het niveau van de leerling, de klas als het schoolteam, staat hierbij centraal.
  - Samen met enkele partners onderzoekt Onderwijscentrum Gent hoe leerlingen actief deel kunnen uitmaken van het schoolgebeuren en hoe ze meer eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces: via een organisatienetwerk worden ambities en doelen geformuleerd om vanaf schooljaar 2023-2024 aan de slag te gaan.
  - Het nieuwe Gentse spijbelactieplan focust op het versterken van de samenwerking tussen alle partners die leerlingen en hun context binnen en buiten het onderwijs begeleiden. Onze slogan is: “Samen krachtig. Plaats de leerling en hun context altijd centraal”. Door vanuit een krachtig partnerschap met de leerling en hun context aan de slag te gaan, komen we tot een sterk en geïntegreerd begeleidingstraject waarmee we de ontplooiingskansen van Gentse kinderen en jongeren maximaal ondersteunen.
  - Partnerschap school/gezin: Gezinnen versterken doe je op basis van hun noden en vragen. Want die hebben een invloed op de schoolloopbaan van kinderen. Stad Gent ondersteunt scholen hierbij.

 

 

 

Beleidsdomeinen

 • Gelijke onderwijskansen
 • Tewerkstelling

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.