10310_11.jpg
Provider image

We tasten de mogelijkheden af om bemiddeling in bestuurszaken aan te wenden. Daartoe verduidelijken we eerst wat bemiddeling is en situeert we de problematiek bij conflicten die zich kunnen voordoen tussen besturen en burgers. Het bestuur als actor vertoont bijzondere kenmerken en burgers verhouden zich in verschillende rollen tot het bestuur. We gaan in op de complexiteit van de rollen die burgers en besturen tegenover elkaar kunnen innemen en situeren ze binnen democratieopvattingen. Deze ingewikkelde relatie plaatsen we ook binnen een veranderende realiteit: zowel wat samenleving en bestuur betreft als nieuwe opvattingen hierover. We bestuderen ze tevens binnen het legitimiteitsconcept. Vervolgens zoomen we in op de specificiteit van het bestuur. Niet alleen is ze aan het recht gebonden, ze beschikt ook over specifieke bevoegdheden, stelt een speciaal soort handelingen, moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en moet zich verantwoorden. Het overheidsoptreden speelt zich bovendien af binnen een governancecontext, waar de overheid een bijzondere actor is tussen andere actoren. Als het dan al tot conflicten tussen overheid en burger komt, hebben burgers traditioneel een aantal instrumenten ter beschikking: de politieke weg, bestuurlijke maatregelen en administratieve beroepen, klachtenprocedures en jurisdictionele procedures. Daarbij rijst de vraag in welke mate er binnen deze instrumenten bemiddeling kan worden aangewend.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.