MotiveringBBB_Cover-E2_Website.jpg
Provider image

Een overheid moet haar beslissingen en regelgeving verantwoor­den of motiveren. Een goede motivering draagt bij tot een ver­hoogde geloofwaardigheid, legitimiteit en draagvlak. Het heb­ben van bijzondere bevoegdheden, de specifieke doelgerichtheid van de overheid en het respect voor bepaalde fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat zijn enkele van de re­denen waarom dat zo hoort. Niet enkel overheden zijn tenslotte verplicht om hun beslissingen te motiveren, ook bepaalde privaatrechtelijke actoren zijn on­derworpen aan de wet wanneer zij bepaalde kenmerken van het overheidsoptreden vertonen. Bijzondere aandacht gaat naar de wet van 29 juli 1991 betref­fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Een korte wet die op algemene wijze niet enkel verplicht om te motiveren, maar ook verplicht om dat te doen in het document waarin de beslissing is opgenomen. Tot slot maken we die motive­ringsplicht meer concreet door ze toe te passen binnen de con­text van personeelsaangelegenheden bij de overheid.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.