'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen. Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit van dit woonrecht: 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen,' staat er.

De lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het mee realiseren van dit woonrecht. Daarvoor hebben zij een coördinerende functie gekregen. Zij moeten de verschillende partijen die op lokaal vlak bezig zijn met de thema's 'huisvesting' en 'wonen' rond de tafel krijgen en zorgen dat er een samenhangend beleid wordt gevoerd. Deze 'regisseursrol' wordt door Vlaamse regelgeving versterkt. Zo moet bijvoorbeeld het lokaal toewijzingsreglement, het reglement waarin de toekenning van sociale woningen lokaal specifieker kan worden geregeld, worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Daarnaast heeft de gemeente een aantal belangrijke uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en de dienstverlening naar de burger.

Lokaal woonbeleid is per definitie integraal. 'Wonen' heeft belangrijke raakvlakken met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, leefbaarheid, wonen voor ouderen (ouderenbeleid), energie, welzijn, ...

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-09-2019
Woninghuur
# Wonen, Erfgoed, Bestuur, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 22-07-2019
De Rechten van het Kind als leidraad voor lokaal beleid
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Lokaal Sociaal Beleid, Diversiteit, Vrijetijdsbeleid, Wonen, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd, Veiligheid read.more
Kennisitem - 09-10-2019
Grondwettelijk Hof, 10 juli 2019, arrest nr. 110/2019
# Wonen, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Wonen en verbouwen, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 04-09-2019
07.06.2019 MB houdende vaststelling en actualisering van de energiecorrectie, vermeld in art. 44 van het BVR 12.10.2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode
# Milieu, Wonen, Sociale dienstverlening, Wonen en verbouwen, Samenleving, gezin & welzijn read.more