Locatie: Stad Ninove - Inschrijven tot 09-12-2019

Statutair - A1a-A3a - voltijds 

Ninove is een stad met 38.677 inwoners gelegen op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Een stad op mensenmaat, vol activiteiten, natuur en cultuur! Een echte leefstad die rekening houdt met haar bewoners.


Jouw functie

 • Als diensthoofd lokale economie bouw je de economische positie van de gemeente verder uit en ondersteun je deze.
 • Op gemeentelijk niveau zorg je voor positieve economische impulsen voor (en door) ondernemers.
 • Via de uitbouw van een sterk handelsapparaat en het scheppen van een ondernemersvriendelijk klimaat zorg je voor een duurzaam economisch draagvlak.
 • Je werkt onder leiding van de sectorcoördinator grondgebiedzaken en voert taken uit die door de algemeen directeur en de sectorcoördinator worden opgedragen.

Je maakt deel uit van de sector grondgebiedzaken die de volgende diensten groepeert: ruimtelijke ordening en huisvesting, openbare werken, mobiliteit, leefmilieu en lokale economie. 

De dienst lokale economie ondersteunt de initiatieven van de stad die gericht zijn op bedrijven, middenstand en landbouw en is o.a. belast met de organisatie van de wekelijkse markt en de ondersteuning van het kernwinkelgebied.

Meer info over de functie-inhoud vind je terug in de informatiebrochure in bijlage.


Profiel

Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):
Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen  van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 • Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Onderdaan zijn van de EER;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;

Algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden:

 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; ÉN 3 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen in een leidinggevende functie
  OF
  Indien geen masterdiploma: 3 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen in een leidinggevende functie, mits slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie
 • In het bezit van een rijbewijs B;
 • Slagen voor een selectieprocedure.


Aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A3a.
Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 3 jaar ervaring: 41.050,95 euro.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van negen jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 5,50 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Een wervingsreserve en een bevorderingsreserve worden aangelegd voor twee jaar.


Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 9 december 2019, via mail naar select@liantis.be. Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Een geldige kandidatuur bevat: 

 • Je cv 
 • Motivatiebrief 
 • Kopie van rijbewijs B
 • Uittreksel van strafregister
 • Kopie van diploma

 
Problemen met solliciteren?  Neem dan contact op met Cas Buffel via cas@poolstok.be of +32 16 38 10 00.

Inhoud en verloop van de selectieproeven

Deel 1: Schriftelijk deel via thuisopdracht
Timing: van dinsdag 17 december 2019 tot vrijdag 3 januari 2020

Deel 2: Assessment Center
Timing: week 20 januari 2020

Deel 3 : Mondeling deel
Timing: week 27 januari 2020

Meer inlichtingen kan je opvragen bij de HRM-verantwoordelijke (054 / 50 50 68) of mailen naar solliciteren@ninove.be.

Voor personen met een beperking kan op hun verzoek aan hinderpalen die verbonden zijn met de handicap (door redelijke aanpassingen) verholpen worden, zodat dat zij aan de selectieproeven kunnen deelnemen.