Locatie: Stad Kortrijk - Inschrijven tot 16-08-2020

 

Missie team stadsvernieuwing en omgevingsbeleid

Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van stadsontwikkeling. Het team bestaat zowel uit projectleiders met een focus op meervoudige stadsvernieuwingsopgaven, ruimtelijk planners, mobiliteitsdeskundigen als experten voor uiteenlopende thema’s waaronder klimaat, open ruimte, water e.a. Ook de vastgoedwerking van de stad wordt vanaf 1 januari 2020 ondergebracht in dit team. Daarmee is het team tegelijk uitvoeringsgericht, beleidsvoedend als - uitvoerend. Het team bestaat uit een dertigtal mensen.

Voor het realiseren van die ambities werkt het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid nauw samen met de andere teams in de cluster. Voor de meeste opdrachten is er ook een sterke samenwerking met andere beleidsdomeinen binnen de stad en met externe partners en stakeholders.

Het bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen is hierbij de belangrijkste leidraad. Het Ruimtepact uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen is daar een deel van en bepaalt de inhoudelijke richting. Daarnaast speelt het team voortdurend in op de snel veranderende maatschappelijke context en op nieuwe uitdagingen die bijvoorbeeld uit participatietrajecten volgen en een antwoord verdienen.

 
Doel van de functie 

Als projectleider van multidisciplinaire projecten ben je verantwoordelijk voor de globale coördinatie van één of meerdere projecten in hun volledige traject vanaf het moment van de vraag of de nood aan het project, de voorbereiding, de planning, de realisatie tot de overdracht van het project aan gebruikers en beheerders. Je bereidt de planning en het budget voor, je garandeert de kwaliteit. Tijdens het volledige traject van de projecten sta je in voor zowel de afstemming met alle diverse actoren en aspecten, als voor de financiële en de technische opvolging van het project. Bij het uitoefenen van je verantwoordelijkheden draag je kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel.

 
De job

 • Je bent de manager van het project in al zijn tussen fasen. 
 • Je leidt je projecten proactief en in overleg met alle betrokken actoren. Je betrekt alle interne en externe diensten en stakeholders om een duurzaam en integraal project op te zetten. Waar dat gevraagd wordt, zet je samen met de gebiedswerkers een participatief traject op. Je bevraagt op positief-kritische wijze de verwachtingen van de klant/de burger, stuurt deze waar nodig inhoudelijk, financieel of procesmatig bij. Je doet voorstellen en reikt alternatieven aan.
 • Je stelt een gedragen projectdefinitie op met het oog voor het gewenste programma, alle ambities en kwaliteit en duurzaamheid. Je bewaakt de scope gedurende het hele traject en stuurt deze in overleg bij waar nodig. 
 • Je coördineert en leidt verschillende projecten in één of meerdere fases. Je krijgt in bepaalde projecten van collega-projectleiders een specifieke rol toegewezen als expert in een bepaald deelthema of om specifieke deelaspecten uit te werken en/of op te volgen. 
 • Je maakt het volledige projectplan op: fasering, timing, budget, je projectteam en andere vereiste middelen (zoals ICT). Je volgt dit op en stuurt bij volgens de noden van je project. 
 • Je werkt een financieel plan uit binnen de budgettaire krijtlijnen, je maakt financiële prognoses op en rapporteert hierover aan het projectteam, je teamverantwoordelijke en het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, de financiële dienst en de klanten in functie van de opmaak van de budgetten. Je signaleert en motiveert tijdig de nodige budgetwijzigingen. Waar mogelijk werk je actief mee aan de opmaak van de subsidiedossiers in de zoektocht naar bijkomende financiële middelen. 
 • Zowel tijdens de voorbereidings- als de uitvoeringsfase coördineer je de samenwerking tussen alle betrokkenen (interne klant, ontwerper, externe adviseur, aannemers, …) met één gemeenschappelijk doel als eindresultaat. Je bewaakt de opvolging van de gemaakte afspraken door alle actoren in functie van een vlot verloop en het beoogde resultaat. Je organiseert overlegmomenten, schrijft verslagen uit en je neemt de nodige beslissingen binnen de afgesproken verantwoordelijkheden (op basis van diverse data en informatie). 
 • Je bewaakt de kwaliteit in elke fase van het project. Daarvoor maak je de nodige afwegingen tussen de verwachtingen van de klant, de vooropgestelde timing, de budgettaire mogelijkheden, de inzet van mensen en middelen en de kwaliteit van het na te streven resultaat. 
 • Je pakt de knelpunten of verbeterpunten in de realisatie van jouw projecten structureel aan om zo de processen te optimaliseren. Daarnaast denk je ook als teamplayer actief mee aan het continu verbeteren van verschillende processen binnen de bredere teamwerking en de stadsorganisatie. 
 • Je bewaakt de verschillende stappen en onderdelen van het project. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de nodige vergunningen er tijdig zijn en voorbereidende studies zijn afgerond. 
 • Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende partners van het project. Je communiceert (pro)actief over het verloop van het project aan de stakeholders of je ondersteunt op een actieve wijze de klant hierin. Je onderhoudt regelmatige contacten met de klant en andere betrokkenen om te reageren en te anticiperen op veranderingen. 
 • Je onderhoudt een optimale samenwerking met de collega’s die instaan voor de uitvoering van het administratieve luik van het project. Waar nodig raadpleeg je tijdig je collega-projectleiders of je teamverantwoordelijke voor advies. 
 • Je bouwt een breed netwerk uit binnen en buiten de organisatie om zo op de hoogte te blijven van de projecten die invloed kunnen hebben op jouw opdracht. 
 • Je coördineert de opmaak van bestekken en aanbestedingen met het studiebureau of staat hier zelf voor in. Je doet dit binnen het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten. 
 • Je volgt het project op als leidend ambtenaar en controleert en begeleidt de uitvoering van de werken van de aannemers en controleert veiligheid en kwaliteit op de werven. Afhankelijk van het project word je hierin bijgestaan door het studiebureau en/of je collega-werftoezichter. 
 • Je draagt je project finaal over aan de eindgebruikers en aan de collega’s die het gebouw of de (publieke) ruimte beheren. 
 • Je werkt als projectleider binnen het Team Publieke Ruimte of het Team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid 
 • Als projectleider Publieke Ruimte – Stadsvernieuwing werk je nauw samen met je projectteam met een focus op infrastructuur, groen, publieke ruimte of vastgoed. Dat doe je in eer nauwe samenwerking met andere teams en partners die het project vormgeven of betrokken actor/stakeholder zijn. 
 • Je projectteam kan samengesteld zijn uit ruimtelijke planners, diverse experten (mobiliteit, klimaat, groen, wegenis, riolering, onderhoud, GIS, enz.), maar even goed uit experten/partners van andere teams (gebouwen, cultuur, sport ed.). Je hebt nauw contact met de stakeholders, dit zijn andere overheden en instanties zoals VVM, De Lijn, AWV-MOW, ANB en nutsmaatschappijen. 
 • De projecten in deze teams zijn zeer divers: van infrastructuurwerken (zoals wegenis- en omgevingswerken, rioleringswerken en het bouwen van tunnels of bruggen) over de (her)aanleg van publiek groen (zoals parken, stadsgroen en natuurgebieden), onderhoudswerken van structurele aard (zoals kruispunten en schoolomgevingen of heraanleg van kleinere wegen) en infrastructuurwerken in het kader van aanleg van nieuwe verkavelingen of industriezones tot vastgoedprojecten. 

Raadpleeg de volledige infobundel.  


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 

 • Werving
  Een masterdiploma in een voor de functie relevante studie: bv. industriële wetenschappen (bio)-ingenieurswetenschappen, architectuur of landschapsarchitectuur en minstens eerste ervaring in projectleiding. Geen masterdiploma maar wel minstens eerste ervaring in projectleiding en slagen voor een capaciteitstest
 • Interne en externe personeelsmobiliteit
  De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of OCMW Kortrijk
 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit
  De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4-C5-niveau en minstens 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad en OCMW Kortrijk

 

Aanbod

 • een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau 
 • maaltijdcheques van 6 euro 
 • een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen 
 • gratis aansluiting bij GSD-V 
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro/km 
 • een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster 
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar 
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

 

Hoe deelnemen?

Inschrijven kan tot en met zondag 16 augustus 2020, enkel digitaal.

 
Meer informatie?

Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 of vacatures@kortrijk.be

Meer info

Solliciteer nu