Locatie: Stad Kortrijk - Inschrijven tot 16-08-2020

 

Missie team stadsvernieuwing en omgevingsbeleid

Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van stadsontwikkeling. Het team bestaat zowel uit projectleiders met een focus op meervoudige stadsvernieuwingsopgaven, ruimtelijk planners, mobiliteitsdeskundigen als experten voor uiteenlopende thema’s waaronder klimaat, open ruimte, water e.a. Ook de vastgoedwerking van de stad wordt vanaf 1 januari 2020 ondergebracht in dit team. Daarmee is het team tegelijk uitvoeringsgericht, beleidsvoedend als - uitvoerend. Het team bestaat uit een dertigtal mensen.

Voor het realiseren van die ambities werkt het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid nauw samen met de andere teams in de cluster. Voor de meeste opdrachten is er ook een sterke samenwerking met andere beleidsdomeinen binnen de stad en met externe partners en stakeholders.
Het bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen is hierbij de belangrijkste leidraad. Het Ruimtepact uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen is daar een deel van en bepaalt de inhoudelijke richting.

Daarnaast speelt het team voortdurend in op de snel veranderende maatschappelijke context en op nieuwe uitdagingen die bijvoorbeeld uit participatietrajecten volgen en een antwoord verdienen.

 
Doel van de functie 

 • Als projectleider werk je projecten uit op basis van de beleidsvisie en input van interne of externe partners. Vanaf deze basis werk je je projecten in de publieke ruimte zelfstandig uit naar realisatie: je bereidt de planning en het budget voor, je bewaakt de initieel bepaalde kwaliteit en ambities van de projectdefinitie, je staat in voor zowel de afstemming met alle diverse actoren en aspecten, als de financiële, de technische en beheersmatige opvolging van het project. 
 • Je projecten zijn eerder monodisciplinair, met een focus op hetzij groen, natuur, landschap of hetzij infrastructuur, wegenis en riolering 
 • Je werkt hierbij nauw samen met de betrokken beleidscollega’s, de desbetreffende experten, interne en externe actoren en het beleid. 
 • Naast je projectwerking adviseer en ondersteun je interne collega’s en externen met jouw kennis bij de herinrichting van de publieke ruimte

 
De job

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van een ruim scala aan projecten in de publieke ruimte met een focus op park, natuur en landschap of op wegenis, riolering, herinrichting kruispunten en schoolomgevingen, … 
 • Je werkt samen met de beleidsmedewerkers om beleidskaders en gedefinieerde acties te realiseren. 
 • Je werkt voor deze projecten met de beleidsmedewerkers een projectdefinitie uit, vertrekkend van een beleidskader of masterplannen. Voor minder complexe en duidelijk afgebakende projecten definieer je zelfstandig de projectdefinitie en projecttraject op. 
 • Je trekt deze acties en projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding projectdefinitie, timing en budget, overleg eigenaars, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein, nazorg en beheersoverdracht). 
 • Voor de technische uitwerking in bestek, meetstaat e, uitvoeringstekeningen werk je samen met een aangesteld studiebureau of maak je deze zelfstandig op. 
 • Je werkt hierbij nauwgezet samen met de verschillende actoren binnen e publieke en open ruimte en andere betrokken beleidsdomeinen of actoren (overheden, natuurverenigingen, landbouwers, AWV, VMM, fietsersbond, …). 
 • Voor de projecten “groen, natuur en landschap”: 
  • ​Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, de groenstructuur binnen het stedelijk weefsel, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de landbouwstructuur en – verbredingsmogelijkheden, in een multisectorale beleidscontext.
 • ​Voor de projecten “infrastructuur”:
  • ​Je hebt hierbij oog voor kwaliteit en gebruiksgemak van de publieke ruimte in zijn verschillende aspecten en voor zijn diverse gebruikers: integraal waterbeleid, toegankelijkheid, leesbaarheid, dagdagelijkse beheer, duurzame aanleg van publieke ruimte, …
 • ​Je streeft samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties en koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze gebundeld in te zetten voor realisaties in het gebied. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken zijn cruciaal voor de verschillende projecten, met het oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
 • Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met interne en externe partners; je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken. 
 • Je zorgt ervoor dat de projecten goed verlopen met participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en (politieke) feeling heeft. 
 • Je staat in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak. 
 • Je communiceert helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af. 

Raadpleeg de volledige infobundel.


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 

 • Werving
  • Een bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 met voorkeur in landschapszorg, groenbeheer, landschapsarchitectuur 
   voor de projecten 'Groen, natuur en landschap" : goede kennis en affiniteit voor groen, natuur en landschap
   voor de projecten 'Infrastructuur' : goede kennis en affiniteit voor infrastructuur en publieke ruimte
  • Geen bachelordiploma noch een graduaatsdiploma van voor 2005
   voor de projecten 'Groen, natuur en landschap" : goede kennis en affiniteit voor groen, natuur en landschap
   voor de projecten 'Infrastructuur' : goede kennis en affiniteit voor infrastructuur en publieke ruimte 
   slagen voor een capaciteitstest. De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een (toekomstig) medewerker. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden
 • Interne en externe personeelsmobiliteit
  ​De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of OCMW Kortrijk
 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit
  De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4-D5-niveau en minstens 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad en OCMW Kortrijk

 

Aanbod

 • een contract van onbepaalde duur op B1-B3-niveau 
 • maaltijdcheques van 6 euro 
 • een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen 
 • gratis aansluiting bij GSD-V 
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro/km 
 • een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster 
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar 
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

 

Hoe deelnemen?

Inschrijven kan tot en met zondag 16 augustus 2020, enkel digitaal    

 
Meer informatie?

Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 of vacatures@kortrijk.be

Meer info

Solliciteer nu