Locatie: Stad en OCMW Ninove - Inschrijven tot 09-12-2019

(officiële titel: technische uitvoering en ondersteuning)
Contractueel – A4a-A4b – voltijds

Ninove is een stad met 38.677 inwoners gelegen op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Een stad op mensenmaat, vol activiteiten, natuur en cultuur! Een echte leefstad die rekening houdt met haar bewoners. 


Jouw functie 

Als managementteamlid zorg je voor een vlotte werking van onze technische werven: gebouwen, uitleen, wegen en groen en begraafplaatsen. Je zorgt ervoor dat de dienstverlening van de sector op de meest efficiënte wijze gestructureerd en georganiseerd is zodat de burger op een optimale dienstverlening kan rekenen. Je vervult hierbij een beleidsvoorbereidende, coördinerende en beherende rol met betrekking tot de werking van de diensten van de sector.

De sector technische uitvoering en ondersteuning van de stad bestaat uit 99 personeelsleden verdeeld over drie platformen, elk geleid door een platformverantwoordelijke:

1. het platform gebouwen en uitleen
2. het platform wegen
3. het platform groen en begraafplaatsen

Als sectorcoördinator geef je leiding aan de platformverantwoordelijken binnen de sector en aan jouw diensten. Je staat onder leiding van de algemeen directeur ook in voor de functionele leiding over de technische diensten van het OCMW afhankelijk van de stelselmatige integratie.

Meer info over de functie-inhoud vind je terug in de informatiebrochure in bijlage.


Profiel

Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):
Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen  van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 • Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Onderdaan zijn van de EER;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;

Algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden :

 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; ÉN 3 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie;
  OF
  Indien geen masterdiploma: 3 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie, mits slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie;
 • In het bezit van een rijbewijs B;
 • Slagen voor een selectieprocedure.


Aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A4a-A4b.
Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 3 jaar ervaring: 48 731.99 euro.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van negen jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 5,50 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Tweede pensioenpijler
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Een wervingsreserve en een bevorderingsreserve worden aangelegd voor twee jaar.


Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 9 december 2019, via mail naar select@liantis.be. Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Een geldige kandidatuur bevat: 

 • Je cv 
 • Motivatiebrief 
 • Kopie van rijbewijs B
 • Uittreksel van strafregister
 • Kopie van diploma

Problemen met solliciteren?  Neem dan contact op met Cas Buffel via cas@poolstok.be of +32 16 38 10 00. 

Inhoud en verloop van de selectieproeven
Deel 1: Schriftelijk deel 
Timing: zaterdag 11 januari 2020 

Deel 2: Assessment Center
Timing: week 27/01/2020

Deel 3 : Mondeling deel
Timing: week 03/02/2020


Meer inlichtingen kan je opvragen bij de HRM-verantwoordelijke (054 / 50 50 68) of mailen naar sollicitaties@ninove.be.

Voor personen met een beperking kan op hun verzoek aan hinderpalen die verbonden zijn met de handicap (door redelijke aanpassingen) verholpen worden, zodat dat zij aan de selectieproeven kunnen deelnemen.