Locatie: Stad Aarschot - Inschrijven tot 18-10-2021

De stad Aarschot, parel van het Hageland, investeert in een klantvriendelijke dienstverlening en in de realisatie van haar beleidsbeslissingen. In dat kader wil de stad haar team versterken en zoeken we medewerkers (m/v/x) met diverse competenties.


Functieomschrijving

Als omgevingsambtenaar vertegenwoordig je de diensten Ruimtelijke ordening en Milieu & landbouw met kennis van zaken op interne en externe overlegmomenten. Je staat in voor de correcte, efficiënte en stedenbouwkundige kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers en helpt mee de juridisch-administratieve aspecten bewaken. Je ondersteunt en adviseert de medewerkers van het departement Ruimtelijke Ordening en Milieu & landbouw op vlak van adviesverlening van de stedenbouwkundige aanvragen.


Profiel

 • Je bent besluitvaardig, creatief en kan rekenen op voldoende zin voor initiatief
 • Je handelt planmatig, proactief en zelfstandig en je weet actief bij te dragen tot veranderingsprocessen 
 • Je weet op een vlotte manier te communiceren met zowel burgers en medewerkers als andere interne en externe partners
 • Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden. 
 • Je beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur in de architectuur) EN je voldoet aan de vastgestelde voorwaarden en kwaliteitseisen om aangeduid te kunnen worden als gemeentelijk omgevingsambtenaar, in concreto: je bent in het bezit van een masterdiploma en daarbij heb je cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning gevolgd of; je bent in het bezit van een masterdiploma  en hebt daarbij cursussen milieu gevolgd of; je beschikt over een relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening of milieu van minstens twee jaar. Personen die niet over de wettelijk vereiste beroepservaring van 2 jaar beschikken om aangeduid te worden als omgevingsambtenaar, kunnen pas als omgevingsambtenaar worden aangesteld na een periode van 2 jaar waarbinnen je de vereiste beroepservaring opdoet binnen de dienst.
 • Tot slot beschik je over de nodige kennis en ervaring binnen het domein omgeving, concreet:
  • Grondige kennis van de specifieke regelgeving in verband met de afdeling of dienst (niet-limitatief), waaronder:
   • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
   • het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning;
   • het besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning;
   • het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is;
   • het bosdecreet van 13.06.1990;
  • Basiskennis van de regelgeving milieu, het VLAREM II, m.n. het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne).


Aanbod

 • Een gevarieerde, voltijdse job (38/38 u/w) in contractueel verband voor de duur van 2 jaar in een boeiende en dynamische werkomgeving
 • Aarschot, parel van het Hageland, heeft een centrale ligging en is vlot bereikbaar vanuit verschillende regio’s zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (trein/bus)
 • Een verloning op niveau A (A1a-A3a) [brutomaandsalaris aan huidige index bedraagt voor voltijdse prestaties minimum 3.233,44 euro, met mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring conform de toepasselijke bepalingen], een aantrekkelijke vakantiedagenregeling aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon-werkverkeer, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer) en opleidings- en ontwikkelingskansen
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van twee jaar 
 • De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit.


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een interview. Dit interview wordt georganiseerd op woensdag 27 oktober 2021 in het Capucienenklooster, Stadspark 1 te 3200 Aarschot. Indien je toegelaten wordt tot deelname aan de selectieprocedure, zal je uiterlijk op maandag 25 oktober 2021 hier telefonisch of per e-mail van in kennis gesteld worden waarbij je ook het specifieke tijdstip waarop je op 27 oktober 2021 wordt verwacht voor het interview, zal worden meegedeeld. 


Interesse?

Om geldig te kandideren, bezorg je ons je sollicitatiebrief en cv, een afschrift van je diploma, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum) en eventueel je taalattest, uiterlijk op maandag 18 oktober 2021. 

We verwachten je schriftelijke kandidatuurstelling uiterlijk op maandag 18 oktober 2021: 

 • bij voorkeur via inschrijving via een elektronisch formulier, maar je kan ons je kandidatuurstelling met bijhorende documenten ook bezorgen: 
 • bij een per post aangetekend verzonden sollicitatie → deze dient uiterlijk op maandag 18 oktober 2021 afgestempeld te zijn (datum van poststempel geldt) of 
 • bij een persoonlijk overhandigde sollicitatie → deze dient uiterlijk op maandag 18 oktober 2021 afgegeven te zijn aan de infobalie op het stadhuis (tijdstip van persoonlijke afgifte wordt beschouwd als tijdstip van indiening van de kandidatuur) Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Je kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde bewijsstukken bij je schrijven gevoegd zijn. 

Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden, de procedure en de functiebeschrijving kan je bekomen bij de personeelsdienst van de stad Aarschot Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot telefoon: 016 55 03 26, e-mail: selectie@aarschot.be

Meer info

Solliciteer nu