Locatie: Gemeente Oud-Heverlee - Inschrijven tot 12-04-2021

 

De deskundige burgerzaken heeft de algemene leiding over deze dienst burgerzaken. In die hoedanigheid is hij/zij verantwoordelijk voor

 • Volledige administratie omtrent geboorte, huwelijk, overlijden, nationaliteit en aanverwanten 
 • Afgifte van en opvolging van de wetgeving betreffende rijbewijzen en aanverwante vergunningen 
 • Administratie omtrent vreemdelingen 
 • Actualiseren bestanden en registers en afleveren van de daarbij horende documenten 
 • Verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen


Takenpakket

 • Algemene leiding over de dienst burgerzaken 
 • Studiewerk: op de hoogte blijven van de vigerende wetgeving en er op toezien dat deze correct wordt toegepast; 
 • Zorgen voor een heldere interne en externe communicatie 
 • Opmaak, uitvoering en opvolging college- en gemeenteraadsdossiers  
 • Goede contacten onderhouden met aan de dienst gerelateerde overheden 
 • Verrichten van polyvalente taken


Diploma

 • diploma bachelor of gelijkgesteld 
 • reeds beroepservaring in een openbaar bestuur: 
  • ten minste 6 jaar graadanciënniteit in de graag B1-B3 of in de hogere graden van niveau C (C4-C5); 
  • ten minste 9 jaar niveauanciënniteit in niveau C.


Aanbod

 • Tewerkstelling: in statutair verband – aanwerving 1 juli 2021 
 • maandwedde: minimum 2.894,41 euro en maximum 4.715,21 euro (index 02/2021) 
 • maaltijdcheques waarde: 8 € 
 • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 €/ km heen en terug) 
 • hospitalisatieverzekering 
 • minimum 30 vakantiedagen


Examenprogramma

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten),  en een mondelinge proef (50% van de punten) waarin de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving worden getoetst.

Wervingsreserve: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.
        
Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt: 

 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen 
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee 
 • onlineformulier via website www.oud-heverlee.be 
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestiging, met een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste inschrijvingsdatum is 12 april 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

Bijkomende inlichtingen i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure zijn terug te vinden op de website van de gemeente www. oud-heverlee.be of op de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29, e mail: personeel@oud-heverlee.be.