Locatie: Gemeente Brasschaat - Inschrijven tot 30-11-2020

 

Functie

Als afdelingshoofd ruimte en wonen ben je verantwoordelijk voor het uittekenen en uitvoeren van ruimtelijke beleidsplannen en beleidskaders van de afdeling Ruimte & Wonen. Samen met de collega’s van de dienst Ruimte & Wonen vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij het realiseren van de ruimtelijke uitdagingen. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt. Op basis van duidelijke afspraken en positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.


Profiel

Door een goede planning en organisatie kan je structuur brengen en prioriteiten stellen. Je gaat probleemoplossend te werk en je kan snel inspelen op verandering. Je neemt eenduidige beslissingen en werkt vooral resultaatsgericht. Zowel zelfstandig werken als in team is geen probleem. Je toont de nodige inzet en motivatie om steeds kwaliteitsvol en klantgericht te werk te gaan.


Diplomavoorwaarde

Je bent houder van een master diploma.


Inhoud van de functie

Leidinggevende taken:

 • Verantwoordelijk voor het opmaken van beleidskaders in functie van toekomstige ruimtelijke beleidsplannen en de beleidskaders van de afdeling Ruimte & Wonen. Samenwerken met de betrokken diensten aan de vormgeving van beleidskaders.
 • Opdrachten kunnen geven voor uitvoerende taken aan de medewerkers van afdeling Ruimte & Wonen.
 • Verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en groei, de coaching en de waardering van de medewerkers van het team.
 • Verantwoordelijk voor het houden van waarderingsgesprekken met de ruimtelijk planner, deskundige huisvesting en deskundige omgeving, alsook de medewerkers van het team front office.

Adviserende-beleidsondersteunende taken:

 • Formuleren van beleidsvoorstellen op het domein van ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening, milieu, handhaving en huisvesting.
 • Vertalen van de beleidsvoorstellen naar concrete doelstellingen.
 • Rapporteren van de beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen van de afdeling aan de beleidsmanager plaatsgebonden zaken.
 • Inplannen van meetinstrumenten om te toetsen of prestaties/resultaten voldoen aan de verwachtingen en bijsturen indien nodig.
 • Samenbrengen van uiteenlopende visies, behoeften en standpunten waarbij gezocht wordt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.
 • Beleidsondersteunend onderzoek naar aanleiding van vragen van de algemeen directeur, de beleidsmanager plaatsgebonden zaken en de leden van het schepencollege m.b.t. het toegewezen beleidsdomein.
 • Ondersteunen van de medewerk(st)ers van de afdeling bij het uitvoeren van opdrachten en de oplossing van specifieke problemen.
 • Opvolgen van wetgeving, documentatie, literatuur, evoluties in het vakdomein.

Uitvoerende taken:

 • Voorbereiden en uitvoeren van beslissingen voor de bevoegde beleidsorganen van de gemeente.
 • Beheer van belangrijke projecten en dossiers indien nodig.
 • Periodieke rapportering aan het managementteam (realisatie van gestelde objectieven, aandachtspunten bij de werking, belangrijke evoluties in het beleidsdomein,…).
 • Opvolging van de ruimtelijke visies en plannen en opvolging van de dossiers van de afdeling ruimte en wonen: omgevingsvergunningen-, stedenbouwkundige attesten en princiepsaanvragen, verkavelingen, handhavingsdossiers ruimtelijke ordening en milieu, sociale en betaalbare woonprojecten, woningkwaliteit en leegstand, woonpremies en toelagen allerlei.
 • Opvolging van een klantgerichte dienstverlening zowel frontoffice als backoffice. Behandelen van klachten, zowel telefonisch als schriftelijk.

Communicatieve taken:

 • Overleg met het afdelingshoofd ruimtelijk planner en de beleidsmanager plaatsgebonden zaken.
 • Intern werkoverleg en overleg met betrokken diensten.
 • Alle externe contacten relevant voor het uitvoeren van het beleid van de afdeling.
 • Opbouwen van een extern netwerk en partnership.


Competentieprofiel

Vereiste gedragscompetenties:

 • Integriteit: verantwoordelijkheid nemen voor eigen werk en openlijk uitkomen voor fouten, zorgvuldig en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie, toont voorbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid.
 • Richting geven: aansturen van medewerkers zodanig dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren.
 • Coachen en ontwikkelen: begeleiden van medewerkers tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen.
 • Zelfontplooiing: acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei.
 • Prestatiemotivatie: uit eigen beweging voortdurend de eigen prestaties verbeteren. De standaarden overstijgen en buitengewone resultaten bereiken, er naar streven de beste te zijn.
 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel.
 • Overtuigingskracht: instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit.
 • Plannen en organiseren: structuur brengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.
 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 • Beslissen: je eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of over een bepaalde actie, ondanks onvolledige kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s.
 • Oordeelsvorming: degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de consequenties ervan.
 • Innovatie: actief bijdragen tot de voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes en processen, diensten en producten.
 • Organisatiesensitiviteit: handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen van de organisatie.

Vereiste kenniscompetenties:

 • Bewezen competenties in het ontwikkelen van een ruimtelijke visie en beleidsvisies over ruimtelijke ordening, milieu, handhaving en wonen.
 • Bewezen kennis van ruimtelijke planning en complexe planningsprocessen, ruimtelijke ordening en milieu, handhaving en huisvesting.
 • Kennis van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en methodieken in verband met de ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening en milieu, huisvesting en handhaving.
 • Kennis van diverse processen van een gemeentebestuur en andere overheden inzake ruimte en wonen.
 • Basiskennis van de wetgeving van aangrenzende beleidsdomeinen (natuur, mobiliteit,...).
 • Salaris en bijkomende voordelen
 • Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag alle beroepsrelevante anciënniteit inbrengen (privé diensten = max. 10 jaar). Concreet heb je met vijf jaar anciënniteit een bruto maandloon van 3.815,69 euro en met 10 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 4.250,94 euro.


Daarnaast bieden wij je als bestuur

 • Een boeiende job met een goede work-life balance
 • Flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Opbouw 2e pensioenpijler
 • Fietsvergoeding woon-werk-woon van 0,24€/km
 • Maaltijdcheques van 7,5€ per 7,6 uur prestatie
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Fruit op het werk


Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur? Heb je sterke technische talenten? Ben je gepassioneerd door ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening, milieu, handhaving en huisvesting?

Schrijf je online in uiterlijk op 30 november 2020. Bezorg ons naast je CV, een motivatiebrief, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister. Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.

De verkennende gesprekken worden ingepland op 9 december 2020. Voor het schriftelijk gedeelte zal je een thuisopdracht ontvangen op 10 december 2020. Het mondeling gedeelte van de selectieproef zal doorgaan op 14 december 2020. De procedure wordt afgesloten met een assessment center in de eerste week van de kerstvakantie.


Meer info

Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be


Vacaturedetails

 • (m/v) 
 • voltijds 
 • A1a-A3a 
 • contractueel 
 • onbepaalde duur