Auteur:

Gepubliceerd op: 06-01-2021

Het ontwerp van decreet voor de wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, zet een aantal afspraken omtrent de wijzigingen aan het sociale huurstelstel uit het Vlaams Regeerakkoord om in concrete beleidsmaatregelen. We sommen hieronder de voornaamste op.

Er komen twee nieuwe huurdersverplichtingen, zo zal de ‘niet-beroepsactieve sociale huurder met arbeidspotentieel’ zich moeten inschrijven bij de VDAB en wordt de taalkennisvereiste verhoogd naar niveau A2.

De toewijzingsraad:

Een belangrijke wijziging, in het licht van de woonmaatschappijen en het ene toewijsmodel, is de oprichting van een toewijzingsraad en de invoering van een toewijzingsreglement op niveau van het werkingsgebied van de woonmaatschappij. In de toewijzingsraad zullen vertegenwoordigers van de sociale verhuurder, lokale besturen en relevante welzijns- en woonactoren zetelen. De verschillende gemeenteraden in het werkingsgebied zullen het toewijzingsreglement kunnen amenderen voor de toewijzingen van sociale woningen in hun gemeente.  

Een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland:

De Vlaamse regering wil ook decretaal voorzien dat een sociale verhuurder bij een vermoeden dat een sociale huurder onroerend goed bezit in het buitenland, beroep kan doen op publieke en private instanties die dit nagaan. De gegevens en vaststellingen die zij aanleveren, kunnen door de sociale verhuurder gebruikt worden om de opzegging van de sociale huurovereenkomst te onderbouwen, de sociale korting op de huurprijs terug te vorderen of om een vordering tot ontbinding van de sociale huurovereenkomst in te stellen voor de vrederechter.  

Praktisch voorziet men te werken via een raamcontract waarin de private partners worden aangeduid, waarop de sociale verhuurders beroep kunnen doen als ze vermoeden dat de kandidaat-huurder of huurder onroerend eigendom in het buitenland heeft.

Verbod tot inschrijving voor een sociale woning na uithuiszetting wegens ernstige overlast of ernstige verwaarlozing van de sociale woning:

Een ex-sociale huurder wiens contract ontbonden is door de vrederechter wegens overlast of ernstige verwaarlozing van de woning, kan zich gedurende drie jaar niet inschrijven voor een sociale woning. Om billijkheidsredenen kan er wel van afgeweken worden. De VVSG stelde in haar eerder standpunt over deze aangekondigde maatregel dat een huurder-verhuurderrelatie er één is van rechten en plichten voor elke partij. De VVSG vond dus dat dit een uitzonderingsmaatregel moet zijn tegenover hardleerse huurders bij wie niets helpt en die het harmonieus samenleven met andere huurders door hun gedrag onmogelijk maken.

Een centraal inschrijvingsregister:

Het ontwerp van decreet voorziet de invoering van een centraal inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. Dit is een ommekeer ten opzichte van vandaag, waar elke verhuurder zijn eigen inschrijvingsregister en data bijhoudt. Het centraal inschrijvingsregister moet de  administratieve rompslomp voor de kandidaat-huurders en de verhuurder beperken. Een kandidaat-huurder zal zich immers maar eenmaal dienen in te schrijven. 

Lees meer uitgebreid het ontwerp van decreet, de bijhorende memorie van toelichting of de nota aan de Vlaamse Regering horend bij het voorontwerp van decreet.

Heeft u opmerkingen bij dit voorontwerp van decreet, suggesties voor noodzakelijke aanpassingen of hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan? Laat het ons dan zeker weten. De VVSG neemt deze reacties mee naar de verdere besprekingen in de bestuursorganen.

Joris Deleenheer