Auteur:

Gepubliceerd op: 30-07-2020

De VVSG is voorstander van één systeem van contactopsporing, opgezet door de Vlaamse overheid en met een sterke lokale inbedding. Steden en gemeenten kunnen hierbij een ondersteunende, complementaire rol opnemen doorheen de hele procedure. Ze kunnen ze bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in de verdere opbouw van info en mogelijke linken over bepaalde besmettingsclusters of het ondersteunen van de huisartsen in het bereiken van bepaalde doelgroepen. Een recent overleg met o.a. het kabinet van minister Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte voor iedereen duidelijk dat het niet de opdracht van de OCMW's is om toe te zien op de naleving van een quarantaine. 

Puzzel leggen

Bij contactopsporing gaat men gefaseerd te werk. Zo moet men eerst bepalen wie besmet is. Dat is een opdracht van huisartsen en labo’s. Vervolgens neemt de huisarts contact op met de patiënt en wordt de info in een centrale databank ingebracht. Op basis van de gegevens uit de databank gebeurt het contactonderzoek waarbij patiënten en risico-contacten worden opgebeld. Voor wie in quarantaine moet, is het ten slotte ook noodzakelijk dat op de naleving wordt toegezien. Al deze fases van contactopsporing houden afstemming en samenwerking tussen verschillende actoren in: het agentschap zorg en gezondheid, de huisartsen, de zorgraden, de lokale besturen….

Lokale inbedding

Lokale inbedding is een meerwaarde: lokaal staat men dicht bij de mensen, weet men wie wat doet en kan men snel en efficiënt ingrijpen. De VVSG meent dat voor de steden en gemeenten vooral een rol is weggelegd om bijvoorbeeld moeilijker bereikbare doelgroepen te informeren en te contacteren. Ook op het vlak van handhaving kunnen lokale besturen een rol spelen, maar dan via politionele weg. Dat is ook de mening van het kabinet van minister Beke en de andere actoren.  

Het is nu zaak om de hele procesketen goed uit te tekenen en tussen alle actoren afspraken te maken over wie in welke schakel van de keten bepaalde opdrachten kan opnemen.  De verduidelijking van de rollen van de diverse actoren en de communicatielijnen zijn hierbij van groot belang.

Lokale initiatieven

De laatste weken zetten een aantal steden en gemeenten zelf een initiatief rond contactopsporing op, vaak samen met huisartsen. Ze deden dat omdat ze zo sneller over accurate data konden beschikken en ook de nodige maatregelen konden nemen. De VVSG heeft hier ook alle begrip voor: lokaal kan en wil men snel op de bal spelen om de tweede golf in te dijken. Iedereen is het erover eens dat parallelle systemen moeten vermeden worden. Het komt er voor de VVSG nu op aan deze lokale praktijken en ervaringen mee in te bedden in het Vlaamse centrale systeem.  

Nathalie Debast