Auteur:

Gepubliceerd op: 14-12-2022

Ook werknemers in de publieke zorg verdienen erkenning, daarom is de VVSG volop bezig om met de restmiddelen uit het VIA-6 akkoord de budgettaire puzzel te leggen om iets extra te voorzien. Het VIA6-akkoord van 2021 voorzag in een stapsgewijze invoering van gemeenschappelijke loonbarema’s in alle zorg- en welzijnssectoren; dat moest zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk. Premies die opnieuw per sector toegekend worden, doen daar afbreuk aan. Daarom is de VVSG verbaasd dat de private sector op eigen houtje en zonder veel overleg met de publieke sector besliste tot toekenning van een éénmalige premie van 445 euro aan hun personeelsleden.

De VVSG is bovendien geen voorstander van een maatregel die slechts in een paar zorgsectoren, i.c. de ouderenzorgvoorzieningen, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen geldt. Ook in andere zorgsectoren zoals de thuiszorg en de kinderopvang, is er personeelsschaarste en is de werkdruk bijzonder hoog. Ook deze personeelsleden verdienen erkenning voor de inspanningen die ze leveren om dagelijks kwaliteitsvolle zorg te verstrekken.

We engageren ons dan ook om met een voorstel te komen dat inzetbaar is in alle lokale zorgsectoren.

Piet Van Schuylenbergh