Auteur:

Gepubliceerd op: 09-11-2020

De inzet van ANPR-systemen - Automatic Nummerplate recognition - is bij lokale besturen en de lokale politie in opmars. Dat hoeft niet te verbazen, aangezien de data van ANPR-camera’s een interessante bron van informatie zijn voor het bijsturen, evalueren en monitoren van beleid.

Er zijn tal van toepassingen waarin - geanonimiseerde en of gespeudonimiseerde - ANPR-data een meerwaarde kunnen leveren voor de lokale besturen en, bij uitbreiding, voor de maatschappij en de burger. De uitdagingen waar lokale besturen voor staan zijn complex en divers en gaan ruimer dan situaties van openbare veiligheid. Zo kan data inzichten leveren voor domeinen als mobiliteit (dynamische verkeersmanagement, geaggregeerde herkomst-bestemmingspatronen, …) en leefmilieu (luchtkwaliteit, LEZ, …). Informatie Vlaanderen stelde vorig jaar in samenwerking met de VVSG een eerste overzicht op van 32 mogelijke concrete praktijken. In het huidige wettelijke kader mogen lokale besturen de nationale gegevensbank echter niet consulteren voor deze doeleinden.

De bestuurlijke commissie Innovatief en digitaal besturen bereidde een standpunt voor, dat recentelijk werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VVSG. Dit standpunt werd inmiddels overgemaakt aan minister van Justitie Van Quickenborne en aan minister van Binnenlandse Zaken Verlinden.

In dit standpunt vraagt de VVSG de aanpassing van de Wet op het politie-ambt, meer bepaald de uitbreiding van het huidige artikel 44/11/9, zodat lokale overheden niet louter voor de toepassing van de strafwet of wettelijke verplichtingen inzake openbare veiligheid, maar ook voor hun mobiliteit-, milieu-, leefbaarheidsbeleid, etc. toegang kunnen krijgen tot de geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens uit de nationale technische gegevensbank ANPR.

VVSG ondersteunt hiermee de conclusie uit het onderzoeksrapport dat VIAS Institute uitvoerde op vraag van enkele centrumsteden dat een wetswijziging zich opdringt. Wie overigens benieuwd is naar de volledige conclusies van dat rapport, is van harte welkom op het webinar op 19 november. 

We zijn alvast tevreden met de intentie in de beleidsnota van minister Verlinden om bijzondere aandacht te besteden aan de toegang van derden tot de ANPR cameraschild-data door middel van duidelijke afspraken en een aangepaste wetgeving. 

Nathalie Dumarey