Auteur:

Gepubliceerd op: 28-04-2021

Om het aantal beroepen tegen vergunningsbeslissingen te verminderen, wil het Vlaams Parlement beperken welke argumenten een beroepsindiener nog mag inroepen. Dat staat in een ontwerpdecreet (art. 6) dat de commissie algemeen beleid op 27 april goedkeurde. De VVSG werd hier niet bij betrokken.

Twee soorten argumenten zullen beroepsindieners niet meer mogen inroepen:

  1. Wie een argument eerder had kunnen vermelden (bv. in een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek), zal dat argument niet voor het eerst mogen inroepen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
  2. Wie inroept dat een bepaalde regel geschonden is, zal dat alleen kunnen wanneer die regel bedoeld is om eigen belangen te verdedigen of de 'openbare orde' aanbelangt.

Af en toe stellen gemeentebesturen een beroep in tegen een vergunning afgeleverd door de provincie of de minister. In zo’n geval is het voor de VVSG momenteel niet duidelijk welke argumenten een gemeente niet langer zal mogen inroepen. Welke regels zijn immers van openbare orde of hebben de bedoeling om de belangen van de gemeente te verdedigen?

Ook in de vorige legislatuur probeerde het zogenaamde Codextrein-decreet (Inforum 312847) beroepen tegen vergunningen te beperken. De bedoeling was toen dat alleen wie bezwaar indienende tijdens het openbaar onderzoek, nadien tegen de vergunning beroep mocht indienen. Deze beperking is intussen geschrapt door een van de vijf vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof over de Codextrein (Inforum 328020), maar de discussie wordt nu heropend.

De VVSG had indertijd een ander voorstel om beroepen tegen vergunningsbeslissingen te beperken (paritaire commissie decentralisatie, eindverslag p. 129). Zo stelden wij voor dat beroep alleen mag wanneer de gemeente in de fout ging. Indien een gemeentelijke beslissing correct is, dan mag de provincie die niet herschrijven omdat zij binnen hetgeen wettelijk mogelijk is een andere keuze wil maken. Anders dan nu kan de provincie dan niet meer tussenkomen bij goed onderbouwde beslissingen van de gemeente. Tegelijk blijft beroep mogelijk wanneer de gemeente wel iets verweten kan worden.

Parallel met dit decreet loopt overigens nog een ruimere evaluatie van de omgevingsvergunningprocedure, waarbij de VVSG wel bij betrokken is.

Contacteer Steven Verbanck voor meer info (VVSG-leden).

Steven Verbanck