Auteur:

Gepubliceerd op: 17-05-2019

Op 24 april heeft het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie over de de uitbouw van “Slim Vlaanderen” aangenomen. Vorig jaar was de VVSG aanwezig op een hoorzitting over de conceptnota’s die aanleiding waren voor het voorstel van resolutie. Tijdens de hoorzitting pleitten we ondermeer, conform ons memorandum, voor een overkoepelend smart city-visie en -strategie op Vlaams niveau, ondersteund en uitgedragen door alle departementen. VVSG benadrukte ook de prangende nood aan ontzorging en ondersteuning bij lokale besturen op vlak van digitalisering en het smart city-verhaal en deed hieromtrent enkele concrete voorstellen.

In de resolutietekst die nu werd aangenomen staat de nood aan een duidelijk overkoepelend kader en een langetermijnvisie op Vlaams niveau ook uitdrukkelijk als vraag opgenomen. We lezen er ook de uitdrukkelijke vraag om Vlaamse steden en gemeenten te laten transformeren tot ‘smart cities’ door een slimme combinatie van bottom-up- en top-downbenadering te hanteren, waarbij de Vlaamse overheid:

 1. de hand reikt aan alle lokale besturen, van de centrumsteden tot de kleinste landelijke gemeenten, in een gebiedsdekkend Slim Vlaanderen;
 2. lokale besturen adviseert en stimuleert om daadwerkelijk te investeren in slimme toepassingen;
 3. lokale besturen sensibiliseert om een concreet engagement aan te gaan op basis van een eigen masterplan, dat slimme oplossingen vooropstelt voor specifieke uitdagingen in de eigen stad of gemeente, al dan niet in samenwerking met andere besturen of externe partners;
 4. lokale besturen stimuleert om het Open Data Charter te ondertekenen en actief te gebruiken;
 5. ‘smart city’-toepassingen faciliteert en een soort catalogus aanbiedt van beschikbare technologieën en oplossingen, alsook interactie faciliteert om van elkaar te leren en goede praktijken uit te wisselen;
 6. lokale besturen ontzorgt door kennis en diensten ter beschikking te stellen en ze te ondersteunen bij het ontwikkelen van technische bouwstenen, businessmodellen en standaarden;
 7. lokale besturen ondersteunt bij het ontwikkelen en aantrekken van de nodige competenties;
 8. investeert in een stedelijk ‘living lab’, waarbij drempels worden weggehaald en voldoende ruimte is voor steden en gemeenten om te experimenten en innovatieve projecten op te zetten;
 9. investeert in projectoproepen naar steden en gemeenten om na te gaan in welke mate slimme toepassingen of technologische innovaties een meerwaarde kunnen betekenen;
 10. de bestaande steuninstrumenten, en de bestaande speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken optimaal valoriseert voor de uitbouw van een ‘Slim Vlaanderen’-beleid;
 11. het initiatief, het lokale beleid en de keuze van toepassingen overlaat aan de lokale besturen;

De conceptnota zal aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. We volgen dit verder nauwgezet op en gaan graag opnieuw in dialoog met de regering en de Vlaamse overheid om te bekijken hoe we de bovenstaande vragen kunnen realiseren.

Nathalie Dumarey