Auteur:

Gepubliceerd op: 02-12-2019

Transformaties van panden: resultaten onderzoek

Het Departement Omgeving Vlaanderen leverde recent de studie ‘transformaties van panden in Vlaanderen’ op. De studie toont aan dat er tussen 1995 en 2015 nauwelijks evolutie is op het vlak van waar we bouwen om te wonen en te werken; en dit ondanks het voornemen om nieuwe ontwikkelingen beter te laten aansluiten op de bestaande woonkernen en openbaar vervoer. Zo komt het gros van de nieuwe wooneenheden terecht in landelijk en randstedelijk gebied. Die gebieden hebben echter lang niet altijd veel openbaar vervoer of goede voorzieningen.

Het juridisch aanbod aan bouwgronden is wél bepalend voor hoe Vlaanderen ruimtelijk evolueert. De studie merkt op dat ‘de vergunbaarheid daarbij is geëvolueerd tot een onvervreemdbaar individueel recht, los van de wenselijkheid van de ontwikkeling voor het beleid als geheel’.


Ruimtelijke sturing: van sensibilisering tot planschade

Uit de resultaten van het onderzoek kun je concluderen dat als we daadwerkelijk de ruimtelijke ontwikkelingen willen sturen naar goed gelegen plekken, we óf via sensibilisering ervoor moeten zorgen dat het gewenst beleid ook daadwerkelijk vertaald wordt in gedrag, óf de overheid initiatieven moet nemen om het juridisch overaanbod van slecht gelegen bouwmogelijkheden te verkleinen. In dat laatste geval zal de overheid planschade moeten betalen. De enorme bedragen die daarmee gemoeid kunnen zijn, zijn echter redenen waarom gemeenten en andere overheden dergelijke initiatieven maar heel beperkt nemen.

Het regeerakkoord geeft aan dat de planschaderegeling zal wijzigen. Op dit moment is echter onduidelijk welke financiële consequenties dit heeft voor de overheid en of en in welke mate de lokale besturen hiervoor worden vergoed.


Meer info: Xavier Buijs

Xavier Buijs