Auteur:

Gepubliceerd op: 01-09-2021

Update: Minister Zuhal Demir ondertekende het ministerieel besluit met betrekking tot deze projectoproep. Het besluit is woensdag 15 september gepubliceerd in het Belgisch staatsblad ( inforum 349333). Op de website van energiesparen is meer informatie over het noodkoopfonds, evenals het online aanvraagformulier waarmee de OCMW’s een project kunnen indienen terug te vinden.  


Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zal binnenkort een tweede projectoproep voor ondersteuning van noodkopers lanceren. Hierdoor zullen noodkopers met een renteloze lening van max €30.000 uit het Noodkoopfonds hun woning structureel kunnen verbeteren en energiezuinig maken. 

De uiterste termijn die zal voorzien worden om in te dienen, is 31 oktober 2021. Meer uitleg over de procedure, de voorwaarden en een ontwerp-aanvraagformulier vind je op de website van energiesparen. Vragen kan je steeds stellen via mail.

Noodkopers zijn eigenaar‐bewoners die, bij gebrek aan alternatieven op de huurmarkt, een ondermaatse woning kopen, maar die niet over de nodige middelen beschikken om de woning op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen. 

Eind 2018 besliste de Vlaamse regering het zogenaamde “Noodkoopfonds” te creëren. Doelstelling van dit instrument is om de eigenaars van die noodkoopwoningen toch de mogelijkheid te geven de kwaliteitsproblemen structureel aan te pakken. Dit noodkoperfonds bouwde voort op het pionierswerk dat OCMW Gent samen met diverse partners in de Dampoortwijk had gerealiseerd.

 

Nieuwe oproep na 1e oproep in 2020

 

Een eerste projectoproep gebeurde in 2020 en heeft geleid tot de goedkeuring van 18 projecten die samen zullen zorgen voor de renovatie van 308 noodkoopwoningen. Tal van lokale besturen - OCMW is daarbij steeds de promotor, terwijl energiehuis de renteloze noodkoperleningen beheert - namen hieraan deel en bouwden in lokale samenwerkingsverbanden al heel wat expertise en aandachtspunten op.   

Deze ervaringen hebben geleid tot een reeks optimalisaties in deze nieuwe oproep, zoals:

  • Uitbreiding van totaal bedrag per OCMW naar €1.800.000 oftewel minimaal 60 woningen.
  • Het maximale bedrag van de renteloze lening wordt verhoogd naar €30.000.
  • Per noodkoopwoning wordt er in een werkingsvergoeding van €500 voorzien. Er is bovendien een kwijtscheldingsregeling t.a.v. OCMW’s voorzien om zo het financieel risico voor hen te beperken.
  • Na afloop van de 20 jaar renteloze lening wordt er 20 jaar, in plaats van 15, voorzien voor terugbetaling door de eigenaar.
  • Schrapping van de afroming van de eventuele meerwaarde op einde van de looptijd.

Deze optimalisaties maken dat dit instrument een interessante oplossing kan zijn, ter aanvulling van het bestaande renovatie instrumentarium bij de lokale besturen en bovenlokale partners.

Vanuit de VVSG - Netwerk Klimaat houden we de vinger aan de pols en faciliteren we graag waar nodig. Je kan hiervoor contact opnemen met Joris Deleenheer (Wonen) en Kris Moonen (Klimaat en energie).

Over het noodkoperfonds en vele andere woon- en energi thema’s ben je ook van harte welkom op de “VVSG Woondag”, een dag boordevol interessante insteken en concrete cases voor en door lokale besturen. De Woondag zal doorgaan op 25 en 26 oktober 2021. Voor meer info en inschrijven kan je terecht op de website van de VVSG Woondag.

Kris Moonen