Auteur:

Gepubliceerd op: 15-01-2020

Eind 2019 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van het Instrumentendecreet goed. Dit decreet moet instrumenten bieden om onder andere de gewenste 'bouwshift' daadwerkelijk uit te voeren. Bekijk de teksten. Ook de vorige Vlaamse regering werkte al aan dit decreet, maar dat haalde toen de eindstreep niet.
 

Planschade anders berekend

Een wijziging die erg de aandacht trok is de planschaderegeling. Planschade moet worden betaald door de initiatiefnemende overheid als door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringslan een stuk bouwgrond niet langer bebouwbaar is. De planschade zal straks anders worden berekend. De gemeenten vrezen dat door die nieuwe berekeningswijze het herbestemmen van slecht gelegen bouwgrond naar landbouw- of natuurgebied enorm duur wordt. Een decreet dat bedoeld is om een bijdrage te leveren aan de 'bouwshift', dreigt daardoor juist deze te bemoeilijken.

De vorige regering gaf aan gemeenten te vergoeden voor deze extra kost. Nu is hiervan geen sprake meer. Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, wees in een gesprek met de VVSG erop dat Vlaanderen wél financieel tussenkomt als het gaat om het herbestemmen van waterzieke gronden. De planschade van andere herbestemmingen moet de gemeente echter zelf betalen. De minister gaf aan dat ook dan Vlaanderen indirect een bijdrage levert: zo wordt de planbatenregeling op een voor gemeenten gunstigere manier gewijzigd. Daarnaast is er de groei Gemeentefonds, is er het Open Ruimtefonds, het Rubiconfonds en het Klimaatfonds.
 

Input welkom

De VVSG bestudeert op dit moment de teksten en kijkt of een wijziging van haar eerdere standpunt nodig is. Reacties ter voorberheiding hiervan zijn welkom via Xavier Buijs

Xavier Buijs