Auteur:

Gepubliceerd op: 04-06-2020

De lokale besturen kregen vorige week de boodschap van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering dat vanaf 1 juni het Agentschap geen onkosten meer zal terugbetalen aan inburgeraars die zich bij het Agentschap aanmelden. Deze beslissing nam het Agentschap in navolging van het Vlaams regeerakkoord dat bepaalde dat 'onkosten die de inburgeraar maakt in het kader van zijn/haar inburgeringstraject niet langer kunnen worden terugbetaald door de Agentschappen.'

In zijn communicatie naar de lokale besturen verduidelijkte het Agentschap dat Minister Somers wil vermijden dat inburgeraars omwille van financiële redenen afhaken in hun inburgeringstraject: 'Indien mensen hierover signalen geven, zullen we ze vanaf nu toeleiden naar de bestaande financiële tegemoetkomingen.'

De Vlaamse regering heeft de keuze gemaakt om inburgeraars zelf een bepaalde financiële verantwoordelijkheid te laten opnemen. Naast de onkosten bij het inburgeringstraject (vervoersonkosten, kosten voor cursussen en kinderopvang) zullen inburgeraars ook financieel moeten bijdragen voor hun inburgeringstraject. De communicatie van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering doet onze leden vrezen dat Vlaanderen kosten naar het lokale niveau doorschuift.

De VVSG vraagt dat Vlaanderen deze en alle verdere beslissingen over het inburgerings- en integratiebeleid nauwkeurig inventariseert en monitort. Indien nieuw Vlaams beleid extra taken en kosten voor de lokale besturen met zich meebrengt, vraagt de VVSG het belfortprincipe te respecteren. We beschreven onze vragen en bezorgdheden in een brief aan minister Somers, minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven.

Ondertussen heeft de VVSG al een constructief overleg gehad met het Agentschap over hun communicatie. De VVSG heeft met het Agentschap afgesproken om de afstemming en samenwerking richting de lokale besturen verder te versterken.

Sabine Van Cauwenberge