Auteur:

Gepubliceerd op: 10-02-2021

Elke lidstaat is verplicht om driejaarlijks statistische gegevens over de overheidsopdrachten beneden de Europese drempelbedragen over te maken aan de Europese Commissie (artikel 165, §2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

Aanbesteders moeten ten laatste op 15 maart 2021 de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels - opgesplitst voor werken, leveringen en diensten - die ze in 2018, 2019 en 2020 hebben gegund, meedelen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister via de website overheidsopdrachten.belgie.be.

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Bruno Vanmarcke