Auteur:

Gepubliceerd op: 04-04-2019

Op 1 januari 2019 ging collectief maatwerk-bis (CMW-bis) van start. De beschutte werkplaatsen (BW) en sociale werkplaatsen (SW) kregen automatisch het label van ‘maatwerkbedrijf’ of ‘maatwerkafdeling’. Dit decreet richt zich tot personen met een arbeidsbeperking. Dit zijn werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het kan bijvoorbeeld gaan over mensen met  een arbeidshandicap, mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen. Deze personen hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Toegang tot volwaardig werk is ook voor deze doelgroep een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan de samenleving. Het biedt ook kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De schotten tussen de beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen vallen voortaan weg. Elke maatwerker kan nu in elk maatwerkbedrijf terecht. 

Belangrijk:

  • De doelgroep personen met arbeidshandicap (PMAH) blijft bestaan en krijgt nog steeds automatische rechten.
  • De andere potentiële doelgroep-medewerkers maatwerk-bis worden via het ICF-instrument geïndiceerd volgens de maatwerkcriteria. In deze laatste groep zal ook voor de specifieke doelgroep uiterst kwetsbaren (UK) een recht op maatwerk voor maximaal twee jaar worden toegekend.

Wat is er intussen gebeurd?

  • De IT-medewerkers van VDAB hebben gezorgd voor de omzettingen van de al eerder toegekende rechten naar rechten op basis van de nieuwe maatwerk-bis regeling.
  • Voor de partners van VDAB (waaronder gemeenten en OCMW's) werd een projectfiche collectief maatwerk bis opgesteld.
  • Onlangs heeft het kabinet van minister Homans ook een ruimere sensibiliseringscampagne gelanceerd onder de naam  ‘ik ben een maatwerker’.

Meer info ?

Ann Jughmans