Auteur:

Gepubliceerd op: 15-12-2022

Door de verzadiging van het opvangnetwerk voor verzoekers internationale bescherming (asielzoekers) krijgen heel wat verzoekers internationale bescherming (IB) niet de opvangplaats waar ze recht op hebben. De verzoeker IB kan dan een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank die Fedasil dan veroordeelt tot het toekennen van een opvangplaats. Na veroordeling moet Fedasil binnen de 24u of 48u opvang verlenen en dit onder dreiging van een dwangsom.

Enkele maanden geleden kon Fedasil meestal nog na enkele weken een opvangplaats geven. Nu loopt de wachttijd na een veroordeling al op tot enkele maanden. Die situatie heeft de arbeidsrechters ertoe gebracht om hun veroordelingen aan te passen. Fedasil wordt nu niet alleen veroordeeld tot het verlenen van opvang maar ook tot het opheffen van de toewijzing aan een opvangstructuur, de zgn. code 207 (no show). Verzoekers zonder code 207 in het wachtregister hebben recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW als ze ook de andere voorwaarden vervullen.

In de praktijk heft Fedasil de codes 207 niet op. De OCMW’s worden vervolgens geconfronteerd met verzoekers IB die zo’n veroordeling voorleggen en een equivalent leefloon vragen. Het probleem is dat de OCMW’s geen partij zijn bij het geding waarbij Fedasil veroordeeld wordt en dat de veroordeling dus niet tegenstelbaar is aan het OCMW. Bovendien is het wachtregister een authentieke bron van informatie voor de OCMW’s en worden zij geacht om rekening te houden met de gegevens die in het wachtregister staan. Dus ook met de niet door Fedasil opgeheven code 207. En verzoekers IB met een code 207 hebben geen recht op maatschappelijke dienstverlening (art. 57ter OCMW-wet). De verzoeker IB heeft dan geen andere optie dan een beroep in te dienen tegen de weigeringsbeslissing van het OCMW waarna de arbeidsrechter het OCMW zal veroordelen.

Om deze verspilling van middelen zowel voor justitie als voor de OCMW’s te vermijden, vraagt de POD MI in de Echo van 30 november 2022 dat de OCMW's de dossiers met zo'n veroordeling samen met vermelding van de naam van de hulpvrager aan de POD MI bezorgen. De POD MI zal het dossier dan samen met Fedasil bekijken. Voor zover er geen tegenindicatie is, zal Fedasil de code 207 no show in de door de POD MI gesignaleerde dossiers prioritair behandelen en de code 207 op korte termijn opheffen. Zodra die opheffing gebeurd is, kan het OCMW een equivalent leefloon toekennen als ook de andere voorwaarden vervuld zijn. Als de opheffing toch niet gebeurt, kan het OCMW dat signaleren aan de POD MI. 

Voorlopig zijn we enkel op de hoogte van franstalige rechtspraak. Bezorg ons de veroordelingen die aan jullie voorgelegd worden zodat wij dit mee kunnen opvolgen.

 

Fabienne Crauwels