Auteur:

Gepubliceerd op: 09-02-2021

Zowel tijdens een schoolperiode als tijdens een vakantieperiode kan het nodig zijn om noodopvang voor schoolkinderen te organiseren. Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op een subsidie om deze noodopvang te bekostigen.

Wat moet je weten?

Noodopvang wordt, in het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen, gedefinieerd als: "een bijkomend opvangaanbod, dat plaatsvindt ofwel tijdens de schooluren in een schoolperiode ofwel overdag tijdens een vakantieperiode, wanneer geen onderwijs of opvang wordt voorzien. Dit aanbod wordt georganiseerd voor schoolkinderen voor wie geen andere opvangoplossing wordt gevonden."

De projectsubsidie beperkt zich met andere woorden tot noodopvang, georganiseerd tijdens de schooluren of tijdens de vakantieperiode. Voor- en naschoolse opvang vallen niet onder deze definitie en daarvoor kan dus geen projectsubsidie worden aangevraagd.

Afhankelijk van de periode - vakantie- of schoolperiode -wordt de opvang van schoolkinderen anders georganiseerd.

  • Voor de opvang van schoolkinderen in de schoolperiode wordt in eerste instantie naar de school gekeken om te zorgen voor opvang. Indien dit niet mogelijk is of niet volstaat, is het de opdracht van het lokaal bestuur om de noodopvang te coördineren, al dan niet door te voorzien in een bijkomend aanbod.
  • Tijdens de vakantieperiode zijn scholen normaal gezien gesloten en is het lokaal bestuur verantwoordelijk om noodopvang te organiseren. Dit neemt niet weg dat een school een goede partner kan zijn om in noodopvang te voorzien. Als een school in een vakantieperiode wordt ingeschakeld om een bijkomend noodopvangaanbod te organiseren, dan kan de school via het lokaal bestuur in aanmerking komen voor de subsidie noodopvang.

Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de projectsubsidie is wel dat de noodopvang kosteloos is voor de ouders.

Sta je als organisator van buitenschoolse opvang in voor de noodopvang van schoolkinderen? Dan kan de subsidie enkel aangewend worden om het bijkomend opvangaanbod te compenseren. Een organisator van buitenschoolse opvang kan enkel aanspraak maken op de subsidie, op voorwaarde dat alle beschikbare en anders gesubsidieerde opvanguren zijn uitgeput. Indien de noodopvang gebeurt door organisatoren buitenschoolse opvang, gebeurt dit bij voorkeur voor kleuters.

In artikel 7 van het BVR, kan je de voorwaarden waaraan de noodopvang moet voldoen om aanspraak te kunnen maken, nog eens nalezen.

Voor welke periode kan ik een projectsubsidie aanvragen?

Het BVR voorziet in een financiële ondersteuning voor de periode van 9 november 2020 tot en met 2 april 2021. Het klopt dus niet dat de projectsubsidie voor noodopvang enkel gekoppeld wordt aan een (verlengde) vakantie.

Binnen het Loket voor Lokale Besturen zijn momenteel drie luiken beschikbaar om de subsidie aan te vragen: 

  1. Herfstvakantie: voor noodopvang georganiseerd vanaf 9/11/2020 t.e.m. 13/11/2020
  2. Winter 2020: voor noodopvang georganiseerd vanaf 16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020
  3. Winter 2021: voor noodopvang georganiseerd vanaf 01/01/2021 t.e.m. 12/02/2021

Noodopvang in de Krokusvakantie kan in aanmerking komen voor een projectsubsidie, aangezien deze valt binnen de periode van 9 november 2020 tot 2 april 2021 die het BVR voorschrijft. De periode 'Krokusvakantie' zal bij het begin van de krokusvakantie worden opengezet in het loket.

Om een projectsubsidie aan te vragen dien je een aanvraag in, uiterlijk op 1 juni 2021 via de functionaliteit 'Subsidiebeheer' van het digitaal Loket voor Lokale Besturen (idealiter via Google Chrome).

Wat met de Paasvakantie? Het is nog niet duidelijk hoe de nood aan noodopvang zal evolueren en of Vlaanderen hiervoor een financiële compensatie zal voorzien. Hiervoor moeten we de evolutie van de epidemie afwachten en afwachten.

Meer informatie

Meer weten over de projectsubsidie noodopvang? Op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur vind je alle informatie over de projectsubsidie. Bij vragen kan je terecht bij stafmedewerker Sofie Delcourt.

 

 

 

 

Sofie Delcourt