Auteur:

Gepubliceerd op: 04-04-2022

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 1 april 2022 de Projectoproep ‘De ondersteuning van lokale besturen in het kader van samenleven in diversiteit: Plan Samenleven’ goed. 

Deze projectoproep wil ondersteuning bieden aan gemeenten en steden in het bevorderen van het samenleven in diversiteit. Op deze manier kunnen steden en gemeenten hun lokale regiefunctie versterken door het uitrollen van acties om van samenleven in diversiteit een succes te maken.

Het Plan Samenleven definieert 7 doelstellingen en bakent 24 acties af waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk ondersteund kunnen worden. Het Plan Samenleven kadert binnen het geactualiseerde horizontaal integratie- en gelijkekansenbeleidsplan. Op 8 oktober 2021 werd de actualisering van dit plan meegedeeld op de Vlaamse Regering. Een aantal acties werden toegevoegd en de regierol van de lokale besturen werd verder aangescherpt.  

Wat

Concreet gaat het om acties die inzetten op het:

  • verhogen vande veiligheid en leefbaarheid
  • versterken van het Nederlands 
  • versterken van competenties
  • het toeleiden naar de arbeidsmarkt en het ondernemerschap
  • het versterken van netwerken van burgers
  • het bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan
  • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging, etc.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc.

Wie

Om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten focust Vlaanderen op samenwerking met de grootsteden Antwerpen en Gent en de afzonderlijke gemeenten die meer dan 7.500 inwoners van niet EU15herkomst tellen. Alle andere gemeenten kunnen via intergemeentelijke samenwerkingen binnen de referentieregio’s (zoals vastgelegd door de VR op 12 maart 2021) dossiers indienen, op voorwaarde dat het gezamenlijke inwonersaantal van niet EU15-herkomst minimum 7.500 bedraagt. Met de VGC, dat optreedt als plaatsvervangend Vlaams bestuur in Brussel, en vzw de Rand worden aparte overeenkomsten gesloten. Op deze wijze beogen we minimum 2/3de van de integratiedoelgroep te bereiken.

Procedure

  • 1 juli 2022 12u00: uiterlijke indiendatum projectvoorstellen
  • De financiële ondersteuning loopt vanaf 1 oktober 2022.

 

Meer info

Sabine Van Cauwenberge