Auteur:

Gepubliceerd op: 10-05-2019

De termijn waarbinnen de gemeente over een omgevingsmelding moet beslissen wordt verkort. Door de termijnen te verkorten, wordt het voor gemeenten nog noodzakelijker om de meldingsprocedure perfect te stroomlijnen. Géén tijdige aktename staat immers gelijk aan een stilzwijgende aktename. 

De VVSG kreeg niet de kans te reageren omdat deze wijziging pas tijdens de behandeling van het decreet in de parlementaire commissie werd ingediend als amendement.

Achtergrond

Voor sommige minder belangrijke projecten is geen omgevingsvergunning maar slechts een melding nodig. Als zo’n melding correct is ingediend, moet de overheid er akte van nemen. Weigeren kan dan niet, voorwaarden opleggen eventueel wel.

Als de gemeente niet tijdig beslist over een omgevingsmelding, geldt er straks een stilzwijgende aktename. Zonder expliciete beslissing wordt de melding dan dus goedgekeurd. Deze regeling is overigens anders dan voor omgevingsvergunningen, waar niet tijdig beslissen nu al leidt tot de stilzwijgende weigering van de aanvraag.

De termijnen waarbinnen de gemeente kan beslissen over de melding worden verkort. De termijn voor milieu-meldingen gaat van dertig naar slechts twintig dagen. Voor stedenbouwkundige meldingen blijft dit dertig dagen, maar ook dit is een verkorting want het gaat in beide gevallen om termijnen waarbinnen de beslissing verzonden moet zijn, terwijl het vroeger om een beslistermijn ging. Ook dit is anders dan voor omgevingsvergunningen, waar de procedure werkt met beslistermijnen.

Om stilzwijgende aktenames te voorkomen, is een perfecte werkorganisatie dus echt noodzakelijk. Verzachting is wel dat voortaan de omgevingsambtenaar meldingen kan afhandelen (hoeft niet op college) en dat milieu-meldingen voortaan digitaal moeten gebeuren, waardoor de gemeente haar beslissing ook digitaal kan terugsturen. Dat kan helpen voor een vlottere aktename.

Als een melding onvolledig is, is er echter geen tijd om aanvullingen in te wachten. Als een melding onvolledig is, als er een (intern) advies nodig is of als er voorwaarden nodig zijn, zal de termijn veelal erg kort zijn. De regeling is ook complex met nieuwe verschillen tussen milieu en stedenbouw en tussen meldingen en vergunningen. Eén van de aanleidingen van de omgevingsvergunning was juist het afstemmen van de termijnen. 

Nog veel meer wijzigingen

Deze wijziging maakt deel uit van véél meer wijzigingen in het zgn. Verzameldecreet Omgeving. Zo krijgen gemeenten de kans om bestaande stedenbouwkundige voorschriften uit BPA’s en verkavelingen ouder dan vijftien jaar tóch te behouden. Ook zal een handhavende gemeente de bestuurlijke dwangsommen zelf kunnen innen, maar nog niet de gerechtelijke. De VVSG vroeg tevergeefs dat dat ook zou gelden voor de dwangsommen die de rechter oplegde op vraag van een gemeente, maar die blijven toekomen aan de Vlaamse overheid ook als die geen partij was in die rechtszaak. De bouwheer zal ook kunnen vragen om stedenbouwkundige vergunningsvoorwaarden te wijzigen. Verder zal de regering watergebruiksbeperkingen kunnen opleggen als er door langdurig droog weer waterschaarste is. Het Departement Omgeving maakte een overzicht van de wijzigingen.

De wijzigingen treden op een nader te bepalen datum in werking.

Vragen?

Neem contact op met Steven Verbanck of Xavier Buijs

Xavier Buijs