Auteur:

Gepubliceerd op: 08-04-2019

Het Grondwettelijk Hof sprak zich recent uit over een prejudiciële vraag door de politierechtbank van Leuven. Daarbij werd de vraag gesteld of de politierechter een door de gemeente opgelegde administratieve geldboete voor een verkeersinbreuk die opgenomen is in een politieverordening, mag moduleren. De gemeente is zelf immers gebonden aan een vast boetebedrag voor deze inbreuken (bepaald bij KB van 9 maart 2014).

Indien de politierechter de gemeentelijke geldboete niet zou mogen verminderen, dan zou dat een ongelijke behandeling van de overtreder kunnen inhouden wanneer die een strafrechtelijke verkeersboete krijgt (indien niet ingegaan wordt op een onmiddellijke inning of minnelijke schikking). De strafrechter kan volgens de strafwetgeving immers gebruik maken van strafmodaliteiten zoals probatie, uitstel , opschorting of verzachtende omstandigheden (van toepassing verklaard op verkeersinbreuken door artikel 29, §4 Verkeerswet).

De vraag werd gesteld of deze modaliteiten ook van toepassing kunnen zijn op een door de gemeente opgelegde geldboete voor een verkeersinbreuk. Indien dat het geval zou zijn, dan zou dat een rechterlijke beperking van de onafhankelijke bevoegdheid van de gemeenten kunnen inhouden. De gemeenten zouden hierdoor hun sanctioneringsbeleid niet kunnen aanpassen aan een in de rechtspraak ontwikkelende matiging.

Het Grondwettelijk Hof stelde in een arrest van 23 januari 2019 (nr. 8/2019) dat de matigingsbevoegdheid de Grondwet niet schendt indien de rechter een gemeentelijke geldboete kan verminderen tot onder het bij KB vastgestelde bedrag. De rechter kan daarbij rekening houden met verzachtende omstandigheden. De matigingsbevoegdheid schendt de Grondwet wel indien de rechter een gemeentelijke geldboete niet kan verminderen om rekening te houden met verzachtende omstandigheden.

Hieruit volgt dat het Grondwettelijk Hof de beoordeling van de rechterlijke bevoegdheid laat afhangen van zaak tot zaak en zich niet uitspreekt over de gemeentelijke bevoegdheid om een geldboete op te leggen.

Melissa Rasschaert