bron: Agentschap Onroerend Erfgoed

Auteur:

Gepubliceerd op: 25-10-2021

De nieuwe regels over plantafstanden gelden in principe ook langs wegen zoals tussen buren. Het Grondwettelijk Hof bevestigt die interpretatie in een arrest van 21 oktober (Inforum 350129). Gelukkig zijn ook afwijkingen mogelijk op deze regels.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek regelt onder andere hoe dicht bij de perceelsgrens je bomen mag planten en wat je buur met overhangende takken en doorschietende wortels mag doen (art. 3.133-3.134 nieuw BW). 

Totnogtoe golden dergelijke regels alleen tussen privé-percelen, maar vanaf nu gelden ze in principe ook langs wegen zoals tussen buren. De 'in principe' is intentioneel, want het arrest van het Grondwettelijk Hof biedt toch ook drie geruststellende nuanceringen :

  1. Deze regels gelden niet als ze "de openbare bestemming van het openbaar domeingoed in de weg staan" (art. 3.45 BW). En beplantingen zijn daar in veel gevallen essentieel voor. "Dat lijkt in het bijzonder het geval voor de openbare wegen en hun bermbeplantingen." zegt het Hof. (§ B.26.1)
     
  2. Het Burgerlijk Wetboek bevat slechts de algemene regels over de rechten van buren. Een gewestdecreet mag specifieke afwijkende regels maken over de rechten van aangelanden. (§ B.12.3). Wij denken dan aan het gemeentewegendecreet: artikel 36 van dit decreet geeft aan de gemeenteraad immers de bevoegdheid om daarover reglementen te maken.
     
  3. Tenslotte zijn de nieuwe regels alleen van toepassing op nieuwe beplantingen (§ B.22.1). Ze gelden niet op wat al is aangeplant voor de inwerkingtreding ervan op 1 september 2021 (art. 37 wet 04.02.2020 Inforum 334605

Met dank aan Natuurpunt, BOS+, Bond Beter Leefmilieu, Trage Wegen, Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), WWF en de Voetgangersbeweging die deze zaak voor het Grondwettelijk Hof hebben gebracht.

Steven Verbanck