Auteur:

Gepubliceerd op: 16-05-2023

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zijn de eerst afgeleverde rijbewijzen intussen vervallen en moeten ze hernieuwd worden.

De FOD Mobiliteit was initieel van mening dat het aan de eigenaar zelf was om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig is) een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. Die eigenaars zouden hiervan dus niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.

Veel gemeenten waren echter vragende partij dat de eigenaars van een bijna vervallen rijbewijs hiervan wel zouden worden verwittigd. De VVSG en Burgerzaken Vlaanderen vzw hebben dat vorig jaar ook expliciet gevraagd aan de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet, met een voorstel om dit te organiseren.

Hoewel de VVSG en Burgerzaken Vlaanderen vzw in eerste instantie een eerder teleurstellend antwoord ontvingen van de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet, vernamen we eind 2021 dat de FOD Mobiliteit toch aan een plan werkte om de burger te verwittigen dat de geldigheid van zijn rijbewijs verlopen is. 

Dat plan is intussen in werking getreden: vanaf mei worden aan de eigenaars van rijbewijzen die vervallen in juli 2023 herinneringsbrieven verzonden. Aan de chauffeurs wiens rijbewijs komt te vervallen voor juli 2023 zal pas in het najaar een herinneringsbrief worden verzonden. Aan de diensten Burgerzaken wordt bovendien een overzicht overgemaakt met de rijbewijzen die dit jaar vervallen en dus moeten worden hernieuwd.

Lotte Van Liefde