Auteur:

Gepubliceerd op: 17-11-2023

Op donderdag 16 november 2023 keurde het parlement – na een zeer uitgebreide parlementaire behandeling - het wetsontwerp gemeentelijke bestuurlijke handhaving definitief goed.

Deze nieuwe wet moet steden en gemeenten de mogelijkheid bieden om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit via bestuurlijke handhaving zowel preventief als repressief aan te pakken. De VVSG is voorstander van het doel van deze wet – gemeenten meer armslag geven bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit – maar heeft in het verleden wel haar bezorgdheid geuit over de concrete uitwerking van deze wet. De VVSG is tevreden dat de federale regering een aantal van die bezorgdheden deels opgelost heeft door nog aan het wetsontwerp te sleutelen. Een aantal procedures in de nieuwe wet baren ons nog zorgen maar de praktijk zal moeten uitwijzen of bijsturing op termijn noodzakelijk is. De memorie van toelichting kan ook helpen bij het interpreteren en toepassen van de nieuwe wet.

Maar de VVSG gaat aan de slag met de nieuwe wet voor de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit en zal de lokale besturen hierbij ondersteunen. Want lokale besturen zullen hun bestaande lokale handhavingspraktijken moeten afstemmen op de bepalingen en procedures van de nieuwe wet.

Het is een goede zaak voor lokale besturen dat het gemeentelijk integriteitsonderzoek ten aanzien van bepaalde economische sectoren en activiteiten een duidelijke wettelijke basis krijgt in de Nieuwe Gemeentewet.

Een belangrijke ondersteunende rol voor lokale besturen is weggelegd voor de Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra (ARIEC’s) en de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) bij de FOD Binnenlandse Zaken.

  • Een ARIEC - er komt er één bij elke coördinatie- en steundirectie van de federale politie – zal advies verlenen aan gemeenten in het kader van het integriteitsonderzoek.
  • Gemeenten zijn verplicht een advies te vragen aan DIOB als ze overwegen om een vergunning aan een handelszaak te weigeren of een inrichting te sluiten.

Het is belangrijk dat zowel de DIOB als alle ARIEC’s zo snel als mogelijk operationeel worden. Want de DIOB moet de federale regering adviseren bij het opstellen van de economische sectoren (in een KB) die in aanmerking komen voor een gemeentelijk integriteitsonderzoek. Zonder dat KB kunnen lokale besturen hun politieverordening over het integriteitsonderzoek niet goedkeuren en hun beleid uitstippelen.

Daarnaast hoopt de VVSG ook op een snelle goedkeuring van het decreet DIOB, zodat de lokale besturen een integrale aanpak hanteren en direct alle mogelijke wettelijke instrumenten kunnen inzetten voor de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit.

 

VVSG-webinar over de nieuwe wet op woensdag 13 december

De VVSG zal de lokale besturen mee ondersteunen bij het toepassen van deze nieuwe wetgeving. Zo organiseert de VVSG voor haar leden een gratis webinar op woensdag 13 december van 14u tot 15u30. Hierbij lichten we de vier grote krachtlijnen van de wet, de gevolgen ervan voor de bestaande en toekomstige gemeentelijke bestuurlijke handhaving en de verdere opvolging en ondersteuning door de VVSG toe. 

Bjorn Cools