Gepubliceerd op: 22-07-2021

Organisaties en lokale besturen die een energiescan hebben laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) met subsidies van het VIPA kunnen klimaatsubsidies aanvragen in kader van de 7e oproep voor energiesbesparende maatregelen. In deze oproep wordt de focus voornamelijk gelegd op maatregelen rond het verminderen van CO2, met een terugverdientijd die groter is dan 5 jaar. Belangrijk hierbij is dat relamping, zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppeling niet in aanmerking komen voor subsidiëring, aangezien de maatregelen enkel gericht zijn op het emissiereducties in sectoren die niet onder het Europees Systeem van Verhandelbare Emissierechten vallen.

Een aanvraag indienen kan via het digitaal platform TERRA tot en met 13/10/2021. Ook de gegevens uit je energiescan kunnen hier toegevoegd worden, zodat de administratieve last tot een minimum beperkt blijft. Heeft je lokaal bestuur interesse in deze oproep, maar werd nog geen energiescan uitgevoerd? Dan kan je een scan online aanvragen.


Twee procedures


Het is mogelijk om de klimaatsubsidies aan te vragen via twee verschillende procedures: een beperkte en uitgebreide procedure. Het is ook mogelijk om beide te combineren.

  1. Beperkte procedure: de klimaatinvesteringssubsidie komt neer op 60% van de geraamde kostprijs en bedraagt maximaal de som die nodig is om de terugverdientijd te herleiden tot 5 jaar. Het maximum subsidiebedrag per organisatie bedraagt 500.000 euro.
     
  2. Uitgebreide procedure: de klimaatinvesteringssubsidie bedraagt 30%, 40% of 50% van de kostprijs en bedraagt eveneens maximaal de som die nodig is om de terugverdientijd tot 5 jaar te herleiden. Een belangrijk verschil is dat er geen maximum subsidiebedrag per organisatie is. De werken mogen bovendien nog nite begonnen zijn vooraleer het VIPA de subsidies voor de uitgebreide procedure toekent. 

Voor meer informatie bij de oproep kan je terecht op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin. De officiële oproepingsbrief is hier te bekijken.