Auteur:

Gepubliceerd op: 04-07-2022

Oproep jong in de buurt: kies voor 10 september de maatschappelijke uitdaging waar je wil aan werken, formuleer je voorstel en wij ondersteunen mee jouw aanpak.

Werk je aan één van drie onderstaande maatschappelijke uitdagingen om bruggen te vormen tussen verschillende domeinen en zo te bouwen aan een meer geïntegreerd lokaal beleid? Dien je voorstel van aanpak in voor 10 september 2022 via jongindebuurt@vvsg.be.

  • de relatie tussen jeugdhulp en andere basisvoorzieningen voor jeugd
  • de relatie tussen lokaal gezinsbeleid en de leef- woon- en werkomgeving
  • de relatie tussen lokaal gezinsbeleid en vrijetijdsbeleid

Situering

Agentschap Opgroeien en de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten organiseren op 13 oktober 2023 het Congres Jong in de Buurt.

Het centrale thema voor dit Congres is de vraag hoe lokale organisaties vanuit netwerken een antwoord kunnen bieden op complexe maatschappelijke uitdagingen. De uitdagingen om tot een geïntegreerd beleid te komen gericht op kinderen, jongeren en gezinnen kunnen niet beantwoord worden door één stakeholder alleen. Hoe realiseren wij samen met de doelgroepen en talrijke partners vernieuwende verbindingen?

Opzet

Tijdens het Congres willen we de deelnemers aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden ook tonen hoe een werkzame aanpak kan tot stand komen.

Agentschap Opgroeien en de VVSG formuleren drie clusters van complexe uitdagingen waarbij een specifieke gebruikersgroep rekent op een passend antwoord vanuit het organisatienetwerk. Tijdens het projectjaar maken we gebruik van technieken uit Service Design om binnen het organisatienetwerk voortgang te realiseren. De resultaten - zowel de inzichten in de procesaanpak, als de impact op innovatieve praktijken - tonen we op het congres. We tonen mooie resultaten, maar ook miskleunen. We wijzen op kansen en benoemen valkuilen. De kandidaat  besturen zijn zich bewust van deze noodzakelijke transparantie.  

De drie maatschappelijke uitdagingen meer in detail

De relatie tussen jeugdhulp en basisvoorzieningen

Het inzicht groeit dat jeugdhulp teveel een zaak van de jeugdhulp alleen is geworden. De nood aan vermaatschappelijking is sterk en de link met allerlei basisvoorzieningen moet versterkt worden. De basisvoorzieningen – maar ook onderwijspartners en kinderopvang - moeten zich bewuster worden van hun rol.

Denk hierbij bv.:
Een groeiende groep jongvolwassenen heeft niet langer een effectief verblijfsadres. Ze hebben gebroken met hun thuismilieu. De schoolcarrière ligt achter hen maar regulier werk houden is een uitdaging. Ze zoeken onderdak bij vrienden of dwalen rond in de stad. Het plaatselijke jeugdwelzijnswerk focust op een jongere doelgroep. Deze jongeren zelf blijken zich niet spontaan aan te bieden op de sociale dienst van het OCMW. Is er wel een probleem?


De relatie tussen lokaal gezinsbeleid en de leef-, woon- en werkomgeving

Woonbeleid, mobiliteit, de inrichting van de publieke ruimte, … de lokale besturen hebben heel wat bevoegdheden die een levensbelangrijke impact hebben op de levenskwaliteit en de grondrechten van kwetsbare kinderen en jongeren en de gezinnen waarin ze opgroeien. Het gebruikersperspectief zoals we dit willen implementeren in het lokaal gezinsbeleid is nog lang niet het eerste uitgangspunt bij deze ”harde sectoren”.

Denk hierbij bv.:
Bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk wil het lokaal bestuur uitgaan van een kindvriendelijke woonomgeving. Kinderen, jongeren en gezinnen zijn een belangrijke stakeholder, naast huisvestingsmaatschappijen, stadsontwikkelaars en tal van experten. Het bestuur wil verder gaan dan het inplannen van een speelplekje en enkele rustbanken. De inzichten moeten ook verankerd geraken in het aanbestedingsdossier.


De relatie tussen lokaal gezinsbeleid en vrijetijdsbeleid

Specifieke gebruikersgroepen blijven ondervertegenwoordigd in jeugd-, sport- en cultuuraanbod. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Als maatschappij zijn we niet voldoende inclusief. Een specifiek aandachtspunt daarbij is de aandacht voor diversiteit. Kennen we aan iedereen voldoende initiatiefrecht toe om zelf bij te dragen aan een passend aanbod en wie bepaalt daarbij wat passend is?

Denk hierbij bv.:
De sportverenigingen in deze gemeente lukken er niet in om de ouders van alle bereikte jonge sporters te betrekken bij de clubwerking. Dat zorgt voor wrevel bij de actieve (vaak) Vlaamse ouders. Een aantal sportclubs zijn bereid om met de sportdienst en het Huis van het Kind uit te zoeken hoe ze hun werking inclusiever kunnen maken.


Wie kan kandideren?

Wanneer je van mening bent dat in jouw gemeente een van de geschetste maatschappelijke uitdagingen aan de orde is en er is (een aanzet voor) een organisatienetwerk dat met deze uitdaging aan de slag kan gaan dan kan je gemeentebestuur zich kandidaat stellen. Een belangrijke basisprincipe is dat je bestuur zoals ook wij gelooft in het belang om vanuit het gebruikersperspectief naar oplossingen te zoeken. Het is niet de bedoeling een reeds besliste beleidsaanpak te ondersteunen. De uitdaging bestaat er in met een open geest naar oplossingen toe te werken.

De geselecteerde besturen engageren zich om in de projectuitvoering te willen investeren door de vereiste medewerkers hierop te betrekken en de werksessies te hosten. Het engagement  om de bereikte resultaten te willen implementeren zal mee de keuze van de projecten bepalen. Er is geen financiering voorzien voor de deelname aan dit project.

Vanuit het partnerschap tussen Agentschap Opgroeien en VVSG zorgen wij voor de professionele begeleiding van de te lopen processen. Voor dit intensief traject voorzien we per geselecteerd project een twintigtal dagdelen procesbegeleiding.  

Hoe kandideren?

Het volstaat een keuze te maken uit één van de drie geschetste maatschappelijke uitdagingen en deze keuze te motiveren met een korte schets van de lokale context. Welke specifieke gebruikersgroep komt hierbij in beeld? Welke eigen diensten of partners in het lokale middenveld moeten als stakeholder aan boord? Kan je de uitdaging concreter maken zoals ze zich stelt in uw gemeente?

Het is niet de bedoeling om een projectvoorstel in te sturen. De focus moet liggen op de concrete maatschappelijke uitdaging
Beschrijf deze maatschappelijke uitdaging op maximum 2 pagina’s A4.
Voeg het akkoord toe van het lokaal bestuur.
Duid een projectverantwoordelijke aan die als contactpersoon kan optreden.
Stuur uw kandidatuur naar jongindebuurt@vvsg.be en doe dit voor 10 september 2022.
Het organisatieteam van het Congres Jong in de Buurt maakt voor 1 oktober 2022 een keuze uit de kandidaturen. De relevantie van de maatschappelijke uitdaging en de leerkansen tijdens het projectverloop zijn hierbij bepalend.

Voor bijkomende informatie kan u ook terecht bij jongindebuurt@vvsg.be

Chris Peeters