Auteur:

Gepubliceerd op: 09-02-2021

Naar aanleiding van de coronapandemie wijzigt de Vlaamse Regering definitief een aantal besluiten rond kinderopvang, waardoor een organisator die een vergunning voor kinderopvang aanvraagt, over een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur zal moeten beschikken wanneer het gaat over een nieuwe locatie voor groepsopvang, de verhuis van een groepsopvang en een uitbreiding met minstens 9 plaatsen. 

Wat betekent dit voor het lokaal bestuur?

In de eerste plaats krijgt het lokaal bestuur een belangrijkere rol bij de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang. De regelgeving voorzag vroeger al dat een organisator een advies moest vragen aan het lokaal bestuur over de vergunningsaanvraag voor een kinderopvanglocatie. Het lokaal bestuur was daarbij niet verplicht dit advies te geven en de organisator was hier niet aan gebonden.

De adviesrol wordt nu versterkt in die zin dat het lokaal bestuur als antwoord op de adviesvraag een advies zal geven over de opportuniteit van de opvang en dat dit advies aan een vergunningsaanvraag moet toegevoegd worden. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met de opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

In het besluit staat ook dat het lokaal bestuur vooraf een procedure moet vastleggen voor het opstellen van een advies. Het lokaal bestuur gebruikt hiervoor vooraf bepaalde criteria en motiveert ook waarom het deze criteria hanteert. De criteria moeten transparant, objectief en relevant zijn om de opportuniteit te beoordelen van een nieuwe locatie of uitbreiding in de gemeente. Voor de opmaak van de procedure en bijhorende criteria moet het lokaal bestuur hoe dan ook het Lokaal Overleg Kinderopvang raadplegen voor advies. De procedure en criteria moeten bovendien op voorhand kenbaar bij de organisatoren en publiek raadpleegbaar zijn.

Het lokaal bestuur bezorgt het advies binnen de 30 dagen na de adviesvraag aan de organisator, die het toevoegt aan zijn vergunningsaanvraag ten aanzien van het Agentschap Opgroeien.

Het lokaal bestuur voorziet verder ook een procedure met hoorrecht voor de organisator om opmerkingen te formuleren bij het uitgebracht advies en moet steeds neutraal optreden. Als een lokaal bestuur zelf ook organisator is van kinderopvang, mag deze rol als organisator de neutraliteit van het lokaal bestuur dan ook niet in het gedrang brengen.

Dit wijzigingsbesluit werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29 januari 2021. De toepassing van het opportuniteitsadvies is verplicht vanaf 1 januari 2022. Dit maakt dat lokale besturen zich in 2021 kunnen voorbereiden op deze uitgebreide adviesrol. Het VVSG-Steunpunt kinderopvang zal lokale besturen in de loop van 2021 ondersteunen om een goede adviesprocedure en -criteria op te maken.

Meer info

Sofie Delcourt