Auteur:

Gepubliceerd op: 16-12-2020

Op vraag van enkele steden wordt vanaf 2021 van start gegaan met een werkgroep open data. Deze werkgroep gaat aan de slag in de schoot van VVSG, onder het deskundig voorzitterschap van de stad Gent. Met deze werkgroep willen we lessen en inzichten met betrekking tot open data delen tussen gelijkgestemde lokale besturen en beleidsdossiers en standpunten voorbereiden voor de VVSG-bestuursorganen. 

Heeft jouw lokaal bestuur ambitie en visie rond open data, onderschrijf je de principes van het open data charter, wil je graag kennis delen met andere lokale besturen en wil je graag jouw schouders zetten onder beleidsdossiers en standpunten m.b.t. open data voor álle lokale besturen? Meld je dan snel aan voor deze groep.

Taken van de werkgroep:

  •  Een plek bieden voor lokale besturen om hun ervaringen, goede praktijken en lessons learned te delen. Als lokale besturen kunnen we veel van elkaar leren. De focus ligt hier op het hoe en wat van open data. Hoe doen andere lokale besturen het? Wat zijn geleerde lessen en knelpunten? Wat kunnen wij doen (met beperkte middelen/tijd)? Wat doen we beter niet?... Alsook de aankondigingen van evenementen, korte pitches enzovoort. Ook Europese projecten met een open data invalshoek kunnen hier aan bod komen indien relevant.

  • Aanbevelingen en standpunten voorbereiden (proactief en reactief) rond belangrijke strategische vraagstukken en beleidsdossiers m.b.t. open data, zoals het Vlaams Actieplan Open data, het Federaal Open Databeleid… Standpunten en dossiers worden voorbereid en voor verdere uitwerking en validatie voorgelegd aan de bestuursorganen van de VVSG (bestuurlijke commissie, Raad van Bestuur en dagelijks bestuur) om zo het draagvlak en de slagkracht van ingenomen standpunten te vergroten. Door die krachtenbundeling staan we gezamenlijk sterker in het lobbywerk rond beleidsvraagstukken en noden ten aanzien van de centrale overheden en andere partijen. De VVSG staat in voor de terugkoppeling met de brede groep van lokale besturen en kan in haar netwerk vinger aan de pols houden bij de lokale besturen die niet rechtstreeks deelnemen aan de werkgroep open data.

  • Terugkoppeling aan/van bestaande netwerken zoals Eurocities (data working group), Smart Flanders en OASC.

  • De werkgroep biedt ook een forum voor interessante externe initiatieven (voorbeeld inspiratie uit Europa, binnenbrengen van kennis uit kenniscentra) en zal adhoc ook uitwisseling voorzien met bedrijven en anderen op basis van concrete vragen en noden van de lokale besturen.

Samenstelling van de werkgroep:

De werkgroep staat open voor alle VVSG-leden: steden, gemeenten en intercommunales met visie en ambitie met betrekking tot het openstellen van data. Om goed en intensief te kunnen samenwerken, beogen we een groep van maximum 15 tot 20 personen.

Andere organisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden… zullen afhankelijk van de agendasetting en op vraag van de lokale besturen, adhoc worden betrokken.

Wat verwachten we van de leden?

  • Actieve betrokkenheid en aanwezigheid op de overleggen. Indien verhinderd laat je je vervangen door een collega.

  • Voldoende visie en kennis om mee voor de grote groep van lokale besturen adviezen en aanbevelingen te kunnen helpen formuleren op lokale, Vlaamse/ en federale Open Data vraagstukken.

  • De aangetoonde toegevoegde waarde van Open Data is het vertrekpunt van de werkgroep. Van de leden wordt verwacht dat ze deze stelling en de principes in het open data charter onderschrijven en mee uitdragen.  

Frequentie, duur en locatie:

Het voorstel is om tweemaandelijks met de werkgroep samen te komen, met uitzondering van de zomermaanden. Op vraag van de leden van de werkgroep kan die frequentie later nog wijzigen.

De overleggen in het voorjaar van 2021 zullen vermoedelijk volledig digitaal doorgaan. Afhankelijk van de wensen van de leden van de werkgroep kunnen we na verloop van tijd de werkgroepen op verplaatsing laten plaatsvinden.

Aanmelden voor de werkgroep:

Je aanmelden voor deze werkgroep kan nog tot 11 januari. Daarna selecteren we de deelnemers en stellen we de groep samen.

Voor meer info kan je terecht bij joran.vandaele@stad.gent en nathalie.dumarey@vvsg.be.


 

Nathalie Dumarey