Decreet lokaal bestuur

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Ook de vervanger van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) moet lid zijn van het vast bureau. Het is slechts één van de aanpassingen aan het decreet lokaal bestuur op de vooravond van de inwerkingtreding.

Het Vlaamse parlement keurde eind 2017 het decreet lokaal bestuur goed. Op die manier zouden de gemeenten, OCMW's en hun verzelfstandigde en samenwerkingsstructuren een jaar tijd krijgen om zich op de inwerkingtreding in 2019 voor te bereiden. Intussen heeft datzelfde parlement het decreet al vijf keer gewijzigd (overzicht), zodat het er nu vooral op aankomt te beschikken over de juiste versie van deze 'grondwet' voor lokale besturen.

De laatste aanpassing kwam er met het decreet van 21 december 2018. Het zet enkele fouten recht die niet eerder waren opgemerkt. Zo gelden het inzage- en bezoekrecht van het college in de gemeente, uiteraard ook voor het vast bureau van het OCMW. Voorts staat er nu expliciet in het decreet dat de algemeen en financieel directeur niet alleen geen overeenkomsten mogen sluiten met de gemeente, maar evenmin met het OCMW. De leden van het BCSD krijgen ook de volledige notulen bezorgd, inclusief de delen die de persoonlijke levenssfeer van de cliënten raken. Tot slot worden enkele fouten in verband met de toepassing en inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus rechtgezet.

Een inhoudelijke wijziging is er voor de tijdelijke vervanger van de voorzitter van het BCSD. Eind 2017 luidde het nog dat elk lid van de OCMW-raad dit kon doen. Het Vlaamse Parlement komt hier nu op terug door deze vervanging voor te behouden voor leden van het vast bureau.

Specifiek voor de zes randgemeenten en voor Voeren wordt het overlegcomité gemeente-OCMW terug ingevoerd. Het Vlaamse Parlement gaat hiermee in op een arrest van het Grondwettelijk Hof, dat stelde dat de afschaffing van dat comité in deze zeven gemeenten de communicatie tussen gemeente en OCMW al te zeer aantastte. In de andere gemeenten werd dit opgevangen door de vaste aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college.

Tot slot bevat dit decreet nog een overgangsbepaling voor het geval de installatie van de nieuwe politieke organen niet tijdig kan gebeuren in een fusiegemeente. In dat geval behouden de respectieve burgemeesters en BCSD-voorzitters nog tijdelijk de bevoegdheid met betrekking tot hun eigen grondgebied.

Jan Leroy

Jan Leroy