Auteur:

Gepubliceerd op: 05-01-2021

Stolp over woonreservegebieden:

Al enkele jaren wordt op Vlaams niveau gezocht naar mogelijkheden om de bouwshift te realiseren. Die shift houdt in dat we steeds minder bijkomende ruimte innemen voor wonen en werken. Zo was er in 2017 de vraag van Joke Schauvliege, voormalig Vlaams minister voor Omgeving, aan de colleges om mee te werken aan de opmaak van een positieve en negatieve lijst van de woonreservegebieden. Dat initiatief stierf een stille dood.

Enkele Vlaams parlementsleden van de meerderheid dienden recent een voorstel in om de regelgeving rond de ontwikkelingsmogelijkheden van de woonreservegebieden daadwerkelijk aan te passen. De voorgenomen regeling houdt in dat woonreservegebieden of delen ervan maar ontwikkeld kunnen worden als de gemeenteraad een ‘vrijgavebesluit’ neemt. Pas na deze toelating kan een vergunning door het college worden overwogen. Men vertrekt vanuit het idee dat lokale besturen het best geplaatst zijn om uit te maken of en welke reservegebieden aansluiten bij de kern. Voor gronden van een sociale huisvestingsmaatschappij wordt een uitzondering gemaakt. Dat geldt ook als een woonreservegebied voor meer dan 90% ‘geordend’ is. In die gevallen is een vrijgavebesluit dus niet nodig.

Tegen 2040 neemt de Vlaamse overheid het initiatief om de niet bebouwde gronden in woonreservegebied te herbestemmen naar een open ruimtebestemming. De ontwerp regelgeving ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Planschaderegeling:

Eind vorig jaar was er onder de Vlaamse meerderheidspartijen ook een akkoord over de aanpassing van het ontwerp instrumentendecreet. Ook dit decreet moet de overheid instrumenten geven de bouwshift te realiseren. De VVSG vroeg in het voorjaar om het behoud van de huidige planschaderegeling. Eerder berichtte de VVSG echter al dat het akkoord vasthoudt aan de eerder aangekondigde wijziging van de planschaderegeling. Die bemoeilijkt volgens ons juist een bouwshift, in plaats van ze te ondersteunen. Inmiddels is het akkoord in amendementen van het ontwerp van Instrumentendecreet gegoten. Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen om het ontwerp integraal te vervangen door één amendement. Dit amendement (nr. 4) is raadpleegbaar op de website van het Vlaams parlement. Het ligt momenteel voor advies bij de Raad van State, waarna het verder kan behandeld worden in het Vlaams parlement.

Een reactie?

Wil je meedenken over het VVSG-standpunt over de woonreservegebieden of heb je bedenkingen bij het amendement van het ontwerp van Instrumentendecreet? Neem contact op met VVSG-medewerker Xavier Buijs.

Xavier Buijs