Auteur:

Gepubliceerd op: 26-08-2020

Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Je kan het actieplan online consulteren via de website van OVAM en alle Vlaamse gemeenten tot 30 september. Gedurende deze periode kan iedereen ook schriftelijk opmerkingen of suggesties op het ontwerp plan bezorgen via actieplanbio@ovam.be. De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) leveren in diezelfde periode ook een advies aan.

De bestuurlijke commissie van de VVSG ‘kwaliteitsvolle omgeving’ schoof tijdens de bespreking van de ontwerpteksten een aantal aandachtspunten naar voren. De leden die van plan zijn om te reageren op het ontwerpplan, zijn uitgenodigd om onderstaande aandachtspunten vanuit de lokale besturen mee op te nemen in hun reactie aan de OVAM. Indien je nog met vragen en reacties zit kan je steeds contact opnemen met Lieselot Decalf, stafmedewerker afvalbeleid.

Hier alvast een overzicht van enkele aandachtspunten:

  • Voor bedrijven wordt de selectieve inzameling van organisch afval als etensresten of keukenafval verplicht. Het plan voorziet de mogelijkheid dat bedrijven met huishoudelijke hoeveelheden gft voor de ophaling beroep kunnen doen op de gft-rondes voor huishoudens. Dit geldt trouwens al voor andere afvalstromen. De inzameling van gft bij gezinnen wordt dan weer behandeld in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, dat nog loopt tot 2022. Voor de VVSG is het belangrijk dat het actieplan dat momenteel in openbaar onderzoek is geen voorafnames doet rond het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval in die periode.
     
  • Reststromen zoals snoeihout en maaisel die ontstaan bij groenbeheer, moeten een optimale bestemming krijgen. In Vlaanderen maakt men van groenafval reeds kwalitatieve compost en het actieplan stelt voor dat de recyclageparken dit promoten door bijvoorbeeld zelf zoveel mogelijk compost te koop aan te bieden. De VVSG benadrukt dat het belangrijk is dat dit geen verplichting wordt voor alle recyclageparken in Vlaanderen. Enerzijds omdat niet  alle sites over voldoende plaats beschikken, anderzijds omdat sommige recyclageparken zich in een context bevinden waar geen vraag is naar compost omdat de bezoekers er zelden over een eigen tuin beschikken.
     
  • Hout(rest)stromen moeten zo goed mogelijk ingezet worden als materiaal. Daarom is een goede sortering aan de bron cruciaal. Wat het houtafval van gezinnen betreft, speelt de acceptatie op het recyclagepark een belangrijke rol. Men wil bekijken waar er mogelijkheden zijn om het aangeboden houtafval nog verder uit te sorteren, maar de VVSSG pleit ervoor dit niet te verplichten. Het is immers geen evidentie om op kleinere sites (vaak in stedelijke omgevingen) nog een container bij te plaatsen voor een nieuwe afvalfractie. Lokale besturen moeten hierrond dan ook zelf een overwogen beslissing kunnen maken.
     
  • Het actieplan stelt voor om een nultarief voor houtafval op het recyclagepark ‘te onderzoeken’. De VVSG vindt het echter belangrijk dat lokale besturen de vrijheid behouden om op een doordachte wijze tarieven voor bepaalde afvalstromen te kunnen invoeren. Wat houtafval betreft, is er de voorbije jaren bijvoorbeeld sprake van een overaanbod. Dit deed de verwerkingsprijzen aanzienlijk stijgen. Een ander mogelijk neveneffect is dat kleine bedrijven hun houtafval zo gratis kunnen afleveren op het recyclagepark. Op die manier dreigen recyclageparken (en de gemeentemiddelen) onrechtstreeks de inzameling en verwerking van bedrijfsafval te financieren.
Lieselot Decalf