Auteur:

Gepubliceerd op: 10-05-2021

Het Raadgevend comité Opgroeien (waar VVSG deel van uitmaakt) formuleerde op eigen initiatief een advies over de actuele toestand van de kinderopvang. Dat de kinderopvang in de voorbije Coronaperiode altijd open is gebleven en bijgestuurd en geschakeld heeft waar nodig, staat in schril contrast met de aandacht die de sector kreeg bij het bepalen van de coronamaatregelen, en de communicatie door experten en politici. De roep naar erkenning is groot.  

Het Raadgevend comité Opgroeien formuleerde een aantal aanbevelingen die het ondertussen ook bezorgde aan de betrokkenen, onder andere aan Minister Beke.  

Advies 1: Afstemming met onderwijs en jeugd 

Kinderopvang kon - in tegenstelling tot onderwijs en jeugd - nergens wegen op het beleid als volwaardige partner. Het Raadgevend comité beveelt een (lichte) structuur aan waar minstens informatie (tussen kabinetten en administraties) uitgewisseld wordt tussen de sectoren onderwijs, jeugd en welzijn, zodat de maatregelen gekend zijn en elke sector zich verder kan voorbereiden.  

Advies 2: Durf eigen maatregelen te nemen voor de sector

Het Raadgevend comité vraagt om samen met Opgroeien en de bevoegde minister differentiatie bij bepaalde maatregelen bespreekbaar te maken. Dit gedragen door experten die specifiek aanspreekbaar zijn voor kinderopvang.  

Advies 3: Erkenning van de sector via externe, brede communicatie door experten en het politieke niveau 

Het Raadgevend comité vraagt aan experten en politici om het belang van kinderopvang en de impact van corona op de sector explicieter te benoemen in de media. Er is nood aan specifieke externe communicatie over de maatregelen naar de sector toe. 

Advies 4: Vaccinatie medewerkers kinderopvang 

Het Raadgevend comité vraagt expliciet dat medewerkers kinderopvang voorrang krijgen in de vaccinatiecampagne. Mocht dit niet mogelijk blijken, verdienen de medewerkers duiding bij deze beslissing door experten en politici.  

De volledige tekst met de aanbevelingen is hier raad te plegen. De VVSG hoopt alvast dat er snel overleg volgt met de betrokkenen over deze aanbevelingen.  

Ann Lobijn