Auteur:

Gepubliceerd op: 16-05-2019

De Vlaamse Regering keurde op 3 mei de omzendbrief KB/ABB 2019/3 goed.

De brief bevat richtlijnen over de procedure die provincies, gemeenten, OCMW‘s en eredienstenbesturen moeten volgen bij het beheer van en de beschikking over hun onroerend patrimonium.

Het rondschrijven vervangt de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010.

Petra Dombrecht