handen
handen

Gepubliceerd op: 14-05-2019

ijna tien maanden na de eerste goedkeuring ervan door de Vlaamse Regering, heeft het Vlaamse Parlement afgelopen woensdag het nieuwe woonzorgdecreet goedgekeurd. Het decreet legt de doelstellingen, de werkingsprincipes en de opdrachten vast van de woonzorgvoorzieningen en de verenigingen voor mantelzorgers. Het decreet regelt zo de werking van onder meer de diensten gezinszorg, de lokale dienstencentra, de dagverzorgingscentra, de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf.

Het decreet leest voornamelijk als een actualisering van het 'oude' woonzorgdecreet van 2009. De lokale dienstencentra ondergaan de grootste wijziging: de nadruk verschuift van verplichte activiteiten naar buurtgerichte opdrachten. Door de integratie van aanvullende thuiszorg in gezinszorg worden de diensten logistieke hulp niet weerhouden in het decreet: voor hen wordt in een overgangsmaatregel voorzien.

De focus van het decreet ligt op de levenskwaliteit van de gebruikers van woonzorg en de bescherming ervan. Daarom installeert de Vlaamse o​verheid onder andere regels rond bestuurlijke en financiële weerbaarheid en transparantie. Ook het afbouwen van de mogelijkheid tot aanmelding moet burgers meer duidelijkheid geven over de woonzorgvoorzieningen waarop ze een beroep doen.

De Vlaamse Regering moet nog beslissen over de datum waarop het decreet in werking treedt (m.u.v. art. 99 § 1 dat in werking trad op 1 januari 2019 en art. 85 dat in werking treedt op de dag na de bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad).